Smaller Default Larger


BWRDD RHEOLI

 

Mae'r Bwrdd Rheoli'n cynnwys hyd at 10 o aelodau bwrdd ac mae'n gyfrifol am reoli'r Gymdeithas gan gynnwys y polisiau strategol cyffredinol a monitro cydymffurfiaeth.

Caiff aelodau eu recriwtio o gefndiroedd eang a rhannir eu sgiliau a neilltuo amser ac egni i sicrhau bod y Gymdeithas yn anelu i'r cyfeiriad cywir.

 

  • Mae’r Bwrdd Rheoli (neu is-bwyllgor) yn cyfarfod 10 gwaith y flwyddyn a chyfrifoldeb yr Aelodau yw sefydlu a chynnal systemau rheoli.
  • Caiff y gweithrediadau dydd i ddydd eu dirprwyo i’r Prif Weithredwr a’r Tîm Rheoli Gweithredol.
  • Caiff Aelodau o’r Bwrdd eu hethol bob blwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn Aelod o’r Bwrdd ebostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  neu ffoniwch 01267 232714

Cliciwch yma i weld ein hamserlen bresennol o gyfarfodydd Llywodraethu. 

 

 

Lesley Penn - Cadeirydd

Etholwyd Lesley yn ystod 22 January 2018 fel cadeirydd y bwrdd rheoli. Daeth Lesley yn Aelod o’r Bwrdd ym mis Mehefin 2014.

 

Mae ganddi 27 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio mewn cymdeithasau tai yn y sector cyhoeddus. Roedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol, Cyfarwyddiaeth Tai a Lles Cymuned, Grŵp Tai Gwalia tan 30 Mehefin 2014. 

 

Fel Cyfarwyddwr Gweithredol i Gwalia, roedd hi’n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau tai a rheoli i 5,000 o denantiaid a deiliaid prydles, darparu gwasanaethau rheoli contractau a rheoli cyfleusterau i 4,100 o unedau llety myfyrwyr, cyfranogiad tenantiaid a datblygu cymunedol a rheoli Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid y sefydliad. 

  

 

Andrew Sivertsen - Is-gadeirydd

Etholwyd Andrew yn ystod y cyfarfod bwrdd yn Ionawr 2018 fel is-cadeirydd.

 

Mae Andrew wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2013 ac fe’i penodwyd yn ddiweddar yn Gadeirydd ein Pwyllgor Perffomio, Archwilio a Risg. Y pwyllgor hwn sy’n gyfrifol am graffu perfformiad, risg a chyllid y sefydliad. 

 

Mae gyrfa Andrew fel cyfreithiwr yn ddelfrydol ar gyfer penodiad o’r fath gan fod ei sylw i fanylder a’i allu i ddadansoddi gwybodaeth gymhleth yn golygu y gall arwain y pwyllgor drwy adroddiadau ac argymhellion manwl. 

 

 

 Jayne Woods

Mae Jayne wedi bod yn aelod Bwrdd ers Hydref 2011 ac yn gadeirydd rhwng Hydref 2014 - Ionawr 2018.

 

Cyfrifydd Siartredig yw Jayne gyda thros bymtheng mlynedd o brofiad o weithio ar amrywiaeth eang o faterion cyllid – fel archwilydd, ymgynghorydd, rheolwr ariannol a chyfarwyddwr cyllid. 

 

Yn flaenorol bu Jayne yn gweithio i Sefydliad Rheoli Tenantiaid Kensington a Chelsea, sy’n gyfrifol am dros 10,000 o gartrefi ym Mwrdeistref Frenhinol Kensington a Chelsea.

 

Gyda’i blynyddoedd lawer o brofiad ar lefel Bwrdd a’i dealltwriaeth eang o gyllid a chyfrifo, gall Jayne arwain y Bwrdd drwy benderfyniadau ariannol cymhleth ynglŷn â gwario eich arian.

 

Arwyn Davies 

Etholwyd Arwyn i’r Bwrdd ym mis Hydref 2013. Mae ei gefndir ym maes marchnata a chyfathrebu ac ar hyn o bryd mae’n Bennaeth Cyfathrebu Antur Teifi.

 

 Ar ôl gweithio ar draws nifer o sectorau yng Nghymru, mae Arwyn yn gallu cynnig cyngor strategol ar Farchnata a Chyfathrebu yn ogystal ag Ymgynghori ac Ymgysylltu â’r Gymuned. 

 

 

 

 


Netia Louis Preece

Daeth Netia Louis-Preece yn aelod o Fwrdd Rheoli Tai Cymdeithas Bro Myrddin yn Mehefin 2015.Ar ôl cwblhau gradd Prifysgol Agored, mae Netia yn parhau i astudio ‘Ebola in Context’ a ‘Managing People’ gyda’r brifysgol, tra hefyd yn darparu gofal i unigolion gydag anghenion arbennig a namau corfforol ar sail wirfoddol. 

Fel cyn-gadeirydd y Fforwm Preswylwyr ac aelod y Panel Craffu, mae gan Netia wybodaeth dda o’r sector tai yn ogystal â chael mewnwelediad clir o fecanwaith y Gymdeithas sydd yn ei galluogi i ddadansoddi darpariaeth gwasanaeth ar wahanol lefelau.

Mae gan Netia ddealltwriaeth dda o ddylanwadau cymdeithasol a gwleidyddol a gall effeithio ar nifer o agweddau Cymdeithas Tai a'r bobl maent yn gwasanaethu. 

 

 

Simon Campbell-Davies

Etholwyd Simon yn aelod o Fwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Bro Myrddin ym Mis Gorffennaf 2017. 

 

Mae Simon yn enillwr sawl gwobr marchnata a datblygu busnes proffesiynol â dros 19 mlynedd o brofiad mewn darparu strategaethau marchnata llwyddiannus hyd at lefel cyfarwyddwr / Bwrdd.

 

Arbenigir yn y defnydd strategol ac ymarferol o egwyddorion marchnata ar draws ystod o sectorau.

 

Mae Simon yn Gymrawd a Marchnatwr Siartredig y Sefydliad Siartredig o Farchnata, Cymrawd y Sefydliad Uniongyrchol a Marchnata Digidol, Aelod o’r Sefydliad Siartredig am Gysylltiadau Cyhoeddus, Lifreiwr o’r Cwmni Anrhydeddus o Farchnatwyr, Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ac fe’i dewiswyd fel Hyrwyddwr Google Lleol i Gymru. 

 

Ar hyn o bryd, mae Simon yn Ymgynghorydd Marchnata, Datblygu Busnes a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Aelod Bwrdd Cymru i’r Sefydliad Siartredig Marchnata

 

Sue Allen

Apwyntiwyd Sue fel cynrychiolydd gan Gyngor Sir Gâr, i eistedd fel aelod anweithredol ar Fwrdd Rheoli’r Gymdeithas yn 2014. 

 

Mae Sue wedi ymddeol o’r GIG ar ôl dros bum mlynedd ar hugain o flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y Sector Iechyd o fewn Ysbytai Prifysgol a’r Sector Preifat yn y DU ac yn y Dwyrain Canol. Mae Sue wedi astudio Gwyddor Deunyddiau, Systemau Gwybodaeth a Rheoli i lefel BSc (Anrhydedd) ac wedi ymgymryd mewn prosiectau ymchwil.

 

Ers 2008, cynrychiolir Ward Hendy-gwyn fel Cynghorydd Sir ac mae ganddi ddealltwriaeth glir o’r penderfyniadau polisi strategol sy’n effeithio ar sefydliadau allanol a phobl. 

 

 

Ann Thomas

 

Etholwyd Ann i’r Bwrdd ym Mis Gorffennaf 2017.  Mae Ann wedi bod yn gyfreithiwr ers 1997, yn Gyfarwyddwr yng Nghyfreithwyr Morgan LaRoche, a dros y 16 mlynedd diwethaf wedi arbenigo mewn trafodion eiddo yn y sector Tai Cymdeithasol. 

 

Mae ei chyswllt dyddiol â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ledled Cymru yn golygu bod Ann yn ymwybodol iawn o’r heriau mae’r sector yn ei gwynebu, a bydd ei mewnwelediad o gymorth i’r Gymdeithas wrth wneud penderfyniadau.

 

 

Phil Roberts

 

Mae Phil yn dod a chyfoeth o brofiad i'r Bwrdd mewn meysydd Pensaernïaeth, Datblygiad a Chynllunio, ac ail-ymunodd fel Aelod o'r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017.

 

Gweithiwyd ar adnewyddu adeiladau cyhoeddus ledled y Deyrnas Unedig, ac mae'n Gymrawd Anrhydeddus o Ysgol Bensaernïaeth Cymru.

 

Mae profiad Phil o oruchwylio datblygiad prosiectau tai ar raddfa fawr yn ddefnyddiol iawn i ddatblygiad tymor hir y Gymdeithas.