Smaller Default Larger

Latest News

 • Wed 16 Aug 2017 08:15

  Datblygiadau wedi'u Cwblhau

  Tud 1 o 2Maes y Ffair    Trem y Dref  Nôl Nesa >>
 • Mon 22 May 2017 10:13
 • Tue 08 Nov 2016 09:10

  Polisi Preifatrwydd

  Polisi Preifatrwydd Gwefan   1.Mae’r polisi preifatrwydd yma, yn berthnasol i wefan(nau) Cymdeithas Tai Bro Myrddin yn 1.www.bromyrddin.co.uk. Rydym ni yng Nghymdeithas Tai Bro Myrddin yn cymryd preifatrwydd data personol o ddifri. Mae’r polisi preifatrwydd yn gyfrifol am gasglu, prosesu ag unrhyw ddefnydd arall o ddata personol o dan y Ddeddf Diogelu Data 1998, sy’n bwrpasol i’r rheolwr data sef Cymdeithas Tai Bro Myrddin. Trwy ddefnyddio gwefan Cymdeithas Tai Bro Myrddin, rydych yn cydsynio i’r polisi preifatrwydd yma, a’i gymhwysiad i chi. Cofrestrir â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am y pwrpas yma.    Gwybodaeth a gasglwn   2.Fe fyddwn ni ond yn casglu data personol o’n gwefan(nau) uchod, os caiff ei ddarparu’n uniongyrchol i ni gan y  defnyddiwr e.e. eich cyfeiriad e-bost, enw, cyfeiriad cartref neu waith a rhif ffôn, ac felly wedi ei ddarparu wrthych chi â’ch caniatâd. Hefyd, gwnawn ddefnyddio offer dadansoddi ac ystadegol ar ein gwefan i fonitro manylion eich ymweliadau a’r adnoddau rydych yn defnyddio, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, data traffig, data lleoliad, blogiau gwefan a data cyfathrebu arall (ond ni fydd modd eich adnabod o’r data yma).   3.Nid ydy’r wybodaeth tâl (e.e. manylion cerdyn credyd) rydych yn darparu pan fyddwch yn gwneud tâl drwy ein gwefan yn cael ei dderbyn neu storio gennym ni. Prosesir y wybodaeth yn ddiogel a phreifat gan broseswyr trydydd parti a ddefnyddiwn. Ni fydd Cymdeithas Tai Bro Myrddin yn cael mynediad i’r wybodaeth yna, ar unrhyw adeg. Efallai rhannwn eich data personol â’n proseswyr taliadau, er mwyn cwblhau’r trosglwyddiad talu perthnasol yn unig. Mae proseswyr tâl wedi’u gwahardd rhag defnyddio eich data personol, heblaw am ddarparu’r gwasanaethau talu angenrheidiol i ni, ac mae’n ofynnol iddynt gynnal cyfrinachedd eich data personol a gwybodaeth tâl.    Defnyddio, storio a datgelu eich gwybodaeth   4.Efallai y byddwn yn cadw ac yn prosesu’r data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac anfonwn ein e-gylchlythyrau i chi o bryd i’w gilydd, ond ni fyddwn yn trosglwyddo, rhannu, gwerthu, rhentu na phrydlesu eich data personol i drydydd parti.   5.Mae’r wybodaeth a gasglwn a storiwn sy’n ymwneud â chi, yn bennaf er mwyn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Yn ogystal, efallai defnyddiwn y wybodaeth at y dibenion canlynol:   a.Darparu gwybodaeth wrthym ni, i chi, yn ymwneud a’n gwasanaethau. I ddarparu gwybodaeth am wasanaethau eraill, credwn fydd o ddiddordeb i chi, ble rydych wedi cydsynio i dderbyn gwybodaeth o’r fath; b.Bodloni ein hymrwymiadau cytundebol, os oes, i chi; c.Hysbysu am newidiadau i’n gwefan, megis gwelliannau neu newidiadau gwasanaeth / cynnyrch, a all effeithio ein gwasanaeth; d.Cynorthwyo ag amddiffyn twyll a lleihau risg.   6.Nad ydym yn datgelu gwybodaeth am unigolion adnabyddadwy i unrhyw drydydd parti,  ond efallai ar brydiau, yn rhannu gwybodaeth ystadegau cyfanredol am ein hymwelwyr.    7.Fel rhan o’r gwasanaeth a gynigir i chi, er enghraifft trwy ein gwefan, mae’r wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei drosglwyddo, ond nid ei storio, i wledydd tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE),  oherwydd ein bod yn defnyddio gweinyddion i’r wefan o bell, i ddarparu’r wefan a rhai agweddau o’n gwasanaeth, a gall fod wedi’i leoli tu allan i’r AEE neu ddefnyddio gweinyddion tu allan i’r AEE – yn gyffredinol, hyn ydy natur y data wedi’i storio yn y “Cloud”. Gall trosglwyddiad o’ch data personol ddigwydd os leolir unrhyw o’n gweinyddion neu ddarparwyr gwasanaeth mewn gwlad tu allan i’r AEE. Os rydym yn trosglwyddo neu storio eich data personol tu allan i’r AEE yn y modd yma, fe gymerwn gamau â’r nod i sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu, fel yr amlinellir yn y polisi preifatrwydd yma ac yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data 1998. Os ydych yn defnyddio’n gwasanaeth tra rydych du allan i’r AEE, gall eich data personol cael eu trosglwyddo tu allan i’r AEE er mwyn eich darparu â’r gwasanaeth yma.     8.Nid ydym yn defnyddio na datgelu gwybodaeth bersonol sensitif,  fel hil, crefydd neu gysylltiadau gwleidyddol, heb eich caniatâd.    9.Fel arall, fe fyddwn yn prosesu, datgelu neu rannu eich data personol yn unig os gofynnir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu credwn fod camau o’r fath yn angenrheidiol i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu broses gyfreithiol a gyflwynir arnom ni neu’r wefan.    10.Mae gennych yr hawl i ddewis peidio prosesu eich data personol at ddibenion marchnata drwy gysylltu â ni ar \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .   Diogelwch   11.Nid ydy’r trosglwyddiad o wybodaeth trwy’r rhyngrwyd neu e-bost yn gwbl ddiogel. Er hynny, gwnawn ein gorau i ddiogelu eich data personol, ond ni allwn warantu’r diogelwch o ddata, tra byddwch yn ei drosglwyddo i’n safle; mae unrhyw drosglwyddiad o’r fath trwy risg eich hun. Unwaith derbyniwn eich data personol, defnyddiwn weithdrefnau a nodweddion diogelwch llym i geisio atal mynediad heb awdurdod.   12.Os rydym wedi darparu (neu os ydych wedi dewis) cyfrinair i chi fedru cael mynediad i rannau penodol o’n safle, chi’n sy’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair yma’n gyfrinachol. Ceisiwch ddewis cyfrinair, nad ydy’n hawdd i rywun ei ddyfalu.   Cysylltiadau Trydydd Parti    13.Efallai gwelwch ddolenni i wefannau trydydd parti ar ein gwefan(nau) uchod. Dylai’r gwefannau yma hysbysu polisi preifatrwydd eu hun, a dylech wirio.  Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu gwefannau neu bolisïau, gan nad oes gennym reolaeth drostynt.    Cwcis   14.Ar adegau, efallai casglwn wybodaeth am eich cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau a darparu gwybodaeth ystadegol am ddefnydd ein gwefan i’n hysbysebwyr. Ni fydd gwybodaeth o’r fath yn eich adnabod yn bersonol – mae’n ddata ystadegol ynghylch ein hymwelwyr a’u defnydd o’n safle. Nid ydy’r data ystadegol yma yn nodi unrhyw fanylion personol o gwbl. Yn debyg i’r uchod,  gallwn gasglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwci. Os defnyddir, caiff y cwcis eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur yn awtomatig. Mae’r ffeil cwci yn cael ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur. Helpir i ni wella ein gwefan a’r gwasanaeth ddarparwn i chi. Mae holl gyfrifiaduron â’r gallu i wrthod cwcis. Gellir gwneud hyn drwy newid y  gosodiadau ar eich porwr, sy’n eich galluogi i wrthod cwcis. Cofiwch, os dewiswch i wrthod cwcis, efallai ni fyddwch yn medru cael mynediad i rannau penodol o’n gwefan. Gall ein hysbysebwyr ddefnyddio cwcis hefyd, ond nad oes gennym unrhyw reolaeth drostyn. Fe fydd y cwcis yma, (os defnyddir) yn cael eu lawrlwytho ar ôl i chi glicio hysbysebion ar ein gwefan.   Rhyddid i wybodaeth   15.Mae’r Ddeddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad i wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi.  Mae gennych yr hawl i wneud cais fel hyn yn unol â’r Ddeddf, yn amodol ar ffi weinyddu o £10, fel cyfraniad tuag at ein costau o ddraparu’r wybodaeth. Os hoffech dderbyn y manylion sydd gennym amdanoch, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.    Newidiadau i’r polisi hwn   16.Medrwn ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn i adlewyrchu newidiadau i’r gwefan(nau) uchod ac adborth cwsmeriaid. Gofynnwn i chi adolygu’r polisi preifatrwydd yn rheolaidd, i sicrhau eich bod yn gwybod am ein polisi preifatrwydd cyfredol.    Croesawn unrhyw ymholiadau, sylwadau neu geisiadau ynghylch ein Polisi Preifatrwydd. Cysylltwch â ni fel a ganlyn:   Cymdeithas Tai Bro Myrddin Plas Myrddin, Heol Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1RU neu e-bostiwch: \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Fersiwn: Tachwedd 2016
 • Mon 17 Aug 2015 07:52

  Safonau Gwasanaeth

  Tud 1 o 12Safonau Gwasanaeth Y Safon o Wasanaeth gallwch ddisgwyl wrthym ni.    Rydym wedi ymrwymo i roi chi yn gyntaf gan eich darparu  â gwasanaeth cyfeillgar, gwych ac effeithlon.  Cafodd y safonau o fewn y ddogfen yma eu datblygu a’u cytuno â’n preswylwyr a’n staff. Fe fyddwn yn gweithio’n galed i gyflawni’r safonau yma, a cheisio gwella ein gwasanaethau i chi.   Dywedwch wrthym, os rydych yn teimlo ein bod wedi methu cwrdd â’n safonau. Cymerwn eich sylwadau o ddifrif ac anelwn i gywiro unrhyw gamgymeriadau cyn gynted ag sy’n bosib.  Fe ddywedwn wrthych beth rydym wedi gwneud a gwnawn ein gorau i sicrhau ni ddigwyddith y problemau eto yn y dyfodol. Arolygwn sut yr ydym yn cyflwyno ein safonau gwasanaeth a sicrhawn ein bod yn eich diweddaru ar ein perfformiad.     Ein Haddewid  Rydym eisiau darparu gwasanaeth o safon uchel.  Addewir: I wneud ein gwasanaethau yn hygyrch. I gyflwyno ein gwasanaethau mewn modd parchus, dibynadwy ac ymatebol. I sicrhau ein bod yn cwrdd â’ch gofynion. I’ch trin yn deg. I barhau i wella ein gwasanaeth wrth wyrio beth, a sut, rydym yn gwneud wrth wrando a dysgu o’ch profiadau.   Nôl Nesa >>
 • Thu 28 Nov 2013 15:51

  Feedback

  " Feedback Name :  Address :  E-mail :  Comments / Feedback :  Please enter the following ayddgfwc Help us prevent SPAM!      "
 • Tue 01 Oct 2013 13:36

  Newyddion

  Tud 1 o 8    Nôl Nesa >>
 • Thu 05 Sep 2013 08:29
 • Wed 04 Sep 2013 12:07
 • Tue 23 Jul 2013 08:19

  Manylion Cyswllt

  Tud 1 o 4Manylion Cyswllt Cymdeithas Tai Bro Myrddin Plas Myrddin Heol Myrddin Caerfyrddin, SA31 1RU Ebost :  \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rhif Ffon: 01267 232714    Ffoniwch ni ar Radffon: 0800 316 96 02   Cliciwch yma i gysylltu â tai     Nôl Nesa >>
 • Thu 04 Jul 2013 15:06

  HomeSwapper

  Sut mae Cydgyfnewid yn gweithio   Pan fyddwch chi’n dod o hyd i eiddo mae gennych chi ddiddordeb ynddo, bydd angen i chi drefnu ei weld. Os ydych chi am fynd ymlaen ar ôl gweld cartrefi eich gilydd, y cam nesaf yw cwblhau ffurflen cydgyfnewid ar gyfer eich cartref. www.homeswapper.co.uk   Pwy sy’n cael ymgeisio am Gydgyfnewid? Caiff yr holl denantiaid Cyngor a Chymdeithas Tai sydd â thenantiaethau diogel a’r mwyafrif o denantiaid Cymdeithas Tai sydd â thenantiaeth sicr wneud cais i gyfnewid eu llety. Yn anffodus ni chaniateir cydgyfnewid gyda thenantiaid mewn llety rhent ar brydles neu breifat. Rhaid i’r holl denantiaid ymgeisio am, a sicrhau caniatâd oddi wrth eu landlord cyn mynd ymlaen i gyfnewid.   Pam fod angen i mi ofyn caniatâd cyn cyfnewid fy llety? Yn gyntaf, chi sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am eich eiddo ac am dalu’r rhent yn brydlon. Mae’n ofynnol i chi gadw at y Cytundeb Tenantiaeth a rhaid i chi beidio â chyfnewid nag Aseinio eich Tenantiaeth heb gydsyniad y Cyngor neu’r Gymdeithas Tai. Bydd y Cyngor/Cymdeithas Tai’n dwyn achos cyfreithiol yn eich erbyn chi os byddwch chi’n cyfnewid eich llety heb ganiatâd. Yn ail, cyn cydsynio i gyfnewid rhaid i’r Cyngor neu’r Gymdeithas Tai sicrhau bod y tenantiaid wedi diwallu rhai amodau: Rhaid i bob tenant fod â chyfrif rhent clir Dylai pob tenant fod yn symud i eiddo o’r maint cywir i’w hanghenion cartrefu   A fydd ceisio am Gydgyfnewid yn effeithio ar fy nghais am drosglwyddiad? Na fydd, ni fydd ymgeisio i gyfnewid yn effeithio ar eich cais am drosglwyddiad. Fodd bynnag mae’n ei wneud yn fwy tebygol y cewch chi symud.  Beth os nad oes gennyf i unrhyw flaenoriaeth o ran trosglwyddo? A gaf i wneud cais am Gydgyfnewid o hyd? Cewch. Mantais cydgyfnewid yw nad yw’r symud yn seiliedig ar angen cartrefu, felly mae cyfle gan bob tenant i gyfnewid   Gwybodaeth Ddefnyddiol Arall Dylai tenantiaid y Cyngor fod yn ymwybodol os ydych chi’n dymuno cyfnewid cartref gyda thenant mewn Cymdeithas Tai, byddwch yn ildio eich hawliau tenantiaeth ddiogel. Cyn cytuno i gyfnewid, dylech ddarllen cytundeb tenantiaeth y tenant arall yn ofalus, oherwydd byddwch chi’n ymgymryd â’u tenantiaeth nhw a gallai fod hawliau a chyfrifoldebau gwahanol. Os nad ydych chi’n siŵr am amodau eich tenantiaeth newydd holwch eich swyddog tai neu ceisiwch gyngor cyfreithiol. Mae’n hanfodol nad ydych chi’n symud hyd nes y bydd y Cyngor/Cymdeithas Tai wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig. Bydd rhaid i denantiaid sy’n symud heb ganiatâd symud yn ôl. Fe’ch cynghorir i ymweld â’r cartref rydych chi’n meddwl symud iddo o leiaf unwaith, yn enwedig i weld cyflwr yr eiddo a’i osodiadau. Cofiwch pan fyddwch chi’n cyfnewid, rydych chi’n derbyn yr eiddo fel y mae. Dim ond atgyweiriadau sy’n ofynnol i’r landlord eu gwneud fydd Bro Myrddin yn eu gwneud. Ar ôl derbyn cymeradwyaeth ar gyfer y cydgyfnewid, bydd rhaid i’r ddau barti gytuno’n ysgrifenedig eu bod yn derbyn yr eiddo fel y’i gwelwyd ar ddyddiad tenantiaeth fydd yn cael ei osod. www.homeswapper.co.uk
 • Thu 04 Jul 2013 11:42

  You said we did

  Dywedoch chi Gwnaethom ni  O ganlyniad i adborth uniongyrchol rydyn ni wedi’i gael drwy: ·         siarad gyda chi dros y ffôn neu pan fyddwch chi’n ymweld â’r swyddfa ·         Fforwm y Preswylwyr ·         diwrnodau ymgynghori â phreswylwyr ·         hyfforddiant siopwyr cudd ·         cerdded yr ystadau rydyn ni wedi gwneud y newidiadau canlynol yn ein gwasanaethau Dywedoch chi Gwnaethom ni Hoffwn i weld staff yn ymweld â fy ardal yn rheolaidd. Mae gennym ni bellach raglen dreigl o ymweliadau ag ystadau Byddai’n ddefnyddiol cael gwybod rhaglen yr ymweliadau ystadau o flaen llaw. Mae Amserlen ein Hymweliadau Ystadau ar y wefan, yn ein cylchgrawn i breswylwyr ‘Sgwrs’ a chaiff ei hanfon atoch cyn yr ymweliad. Rwyf i’n colli allwedd fy mesurydd drwy’r amser; byddai’n dda pe gallen ni ei lynu i’r oergell. Erbyn hyn rydyn ni’n darparu allweddi mesuryddion ar ffurf magnet oergell i’ch helpu i beidio â’u colli nhw. Rydyn ni hefyd yn rhoi ein manylion cyswllt arnyn nhw. Mae angen i Bro Myrddin gynnig mwy o ffyrdd i gael gwybodaeth am wasanaethau. Rydyn ni’n cyhoeddi gwybodaeth am ein gwasanaethau drwy ein cylchgrawn i breswylwyr ‘Sgwrs’ ac rydyn ni’n gosod gwybodaeth ddiweddar am ein gweithgareddau ar y wefan. A allwch chi ddangos dyddiadau cyfarfodydd grwpiau preswylwyr a chymuned am y flwyddyn? Mae’r rhain bellach yn cael eu cynnwys ym mhob rhifyn o’n cylchgrawn i breswylwyr ‘Sgwrs’ Mae gormod o opsiynau ar y system ffôn felly mae’n cymryd gormod o amser i gyrraedd at rywun i siarad gyda nhw. Rydyn ni wedi newid ein neges ffôn felly dim ond dau ddewis sydd yna bellach, gydag un yn mynd â chi at ein contractwr gwresogi a phlymio a’r llall yn syth at aelod o staff – mae’n llawer cyflymach.  Hoffem ni gael cyngor ar yswirio ein cartrefi. Mae Bro Myrddin wedi ymuno â’r cynllun yswirio cynnwys tŷ ‘My Home’. Mae hyn yn galluogi preswylwyr i gael yswiriant mwy fforddiadwy gyda Chynllun sy’n gymeradwy gan y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol. Hoffwn dalu fy rhent gyda cherdyn debyd. Gallwch dalu eich rhent dros y ffôn neu ar-lein gyda’ch cerdyn debyd Byddai’n beth da os byddai modd i chi helpu gyda symud tŷ o fewn Caerfyrddin ac i ardaloedd eraill. Mae Bro Myrddin bellach yn aelod o ‘Homeswapper’ (www.homeswapper.co.uk). Hwn yw’r gwasanaeth cydgyfnewid mwyaf sy’n caniatáu i denantiaid tai cyngor a chymdeithasai tai gyfnewid tai. Mae’r ffeiliau’n gyfredol ac ar gael yn y dderbynfa.  Mae’r wefan yn dweud bod y swyddfa yn agor am 8:30am ond nid yw hyn yn wir oherwydd roedd drysau’r swyddfa yn agor i’r cyhoedd am 8:45am. Erbyn hyn mae’r swyddfa ar agor i’r cyhoedd am 8:30am Dyw hi ddim yn hawdd gorfod dod i’r swyddfa i dalu taliadau a ailgodwyd Erbyn hyn gallwch dalu taliadau a ailgodwyd gyda’ch cerdyn debyd neu gredyd drwy gysylltu â’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid Roedd Fforwm y Preswylwyr yn cydnabod bod angen diweddaru’r cwestiynau yn yr arolwg atgyweirio Ymgynghorodd y gymdeithas gyda’r fforwm preswylwyr ac mae hynny wedi dylanwadu ar y cwestiynau yn yr arolwg atgyweirio newydd Roedd Fforwm y Preswylwyr yn teimlo bod diwrnod hwyl y Gymdeithas yn ddigwyddiad rhagorol oedd yn tynnu llawer o breswylwyr i mewn na fyddai o reidrwydd yn cysylltu â’r Gymdeithas i gymryd rhan. Awgrymwyd gan y fforwm y byddai’n syniad gwych i gynnal hwn bob dwy flynedd. Ar ôl ystyried cytunwyd fel yr awgrymwyd gan y fforwm y bydd diwrnod hwyl y Gymdeithas yn cael ei gynnal bob dwy flynedd. Awgrymodd Fforwm y Preswylwyr y byddai’n syniad ardderchog i’r Gymdeithas ail-lansio’r gystadleuaeth arddio yn Sgwrs er mwyn i’r preswylwyr allu dangos eu sgiliau garddio. Rydyn ni wedi ail-lansio’r gystadleuaeth arddio yn rhifyn gwanwyn 2014 o Sgwrs a bydd aelodau o fforwm y preswylwyr yn gweithredu fel panel beirniadu’r gystadleuaeth. Ffoniodd preswyliwr y gymdeithas a nodi bod y llythyr am ailgodi tâl yn ddryslyd iawn ac yn anodd ei ddeall. Rydyn ni wedi newid y llythyr am ailgodi tâl i’w wneud yn haws ei ddeall ac yn haws ei ddarllen Roedd preswyliwr yn cael trafferth defnyddio’r cyfrinair a anfonwyd ato ar adran preswylwyr ‘Fy Nghyfrifon’ ar y wefan. Mae’r cyfrinair yn cael ei greu gan y system ac mae’n cynnwys rhai llythrennau bras a rhai llythrennau bach. Roedd gan y preswyliwr hwn anawsterau gweld ac yn cael trafferth dweud y gwahaniaeth. Rydyn  ni wedi ychwanegu cyfleuster ‘newid eich cyfrinair’ i’r ardal ‘Fy Nghyfrifon’ felly pan fydd preswyliwr wedi mewngofnodi gall newid hwn i rywbeth y bydd yn cofio. Roedd y preswyliwr hwn yn hapus iawn ei fod yn gallu newid i rywbeth a fyddai’n gweithio iddo. Awgrymodd preswylwyr hostel Ffynnon Waun yn eu cyfarfodydd misol yr hoffen nhw fynd allan fel grŵp i gael Cinio Nadolig Trefnodd staff yr hostel y cinio a mynd â’r preswylwyr allan am y noson. Mwynheuodd y preswylwyr eu cinio Nadolig a chael noswaith dda gyda’i gilydd.
 • Wed 03 Jul 2013 12:10

  Homepage-text

  Croeso i Gymdeithas Tai Bro Myrddin Cymdeithas Tai elusennol ddielw yw Bro Myrddin, sy’n cael ei harwain gan Fwrdd o hyd at 10 o aelodau bwrdd, ac mae’n darparu tai ar draws Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Rydyn ni’n adeiladu, yn gwella ac yn cynnal tua 800 o gartrefi ac yn darparu amrywiaeth o wasanaethau tai i’n preswylwyr a rhanddeiliaid eraill.  Mae ein preswylwyr yn cynnwys pobl sengl a theuluoedd, pobl ifanc a hŷn ac mae ein cartrefi’n amrywio o fflatiau a thai unigol i gynlluniau tai gwarchodol a hostelau i bobl sydd ag anghenion gofal. Mae Cymdeithas Tai Bro Myrddin yn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a thegwch yn ei rôl fel landlord mawr, darparwr gwasanaethau a chyflogwr. 
 • Wed 03 Jul 2013 11:52

  Board Portal

  Board Portal    Board Portal is a secured area for the Board of Management of Bro Myrddin Housing Association to access their account details.   The Area is only accessible for the Board of Management of Bro Myrddin.  
 • Wed 03 Jul 2013 11:47

  Staff Portal

  Staff Portal   Staff Portal is a secured area for the Staff of Bro Myrddin Housing Association to access their account details. The Area is only accessible for Bro Myrddin Staff Only.  
 • Wed 03 Jul 2013 11:44

  Contractor Portal

  Contractor Portal   Contractor Portal a secured area for the Contractors of Bro Myrddin Housing Association to access their account details. The Area is only accessible for registered Bro Myrddin Contractors.        
 • Thu 20 Jun 2013 15:16

  Resident Area

  My Account - Residents Area   My Account is a secured area for the residents of Bro Myrddin Housing Association to access their account details. The Area is only accessible for current residents.  
 • Thu 20 Jun 2013 14:56

  Hysbysu am Atgyweiriad

  Tud 1 o 3Hysbysu am Atgyweiriad   Os oes gennych chi broblem gyda’r gwresogi neu blymio yn eich cartref bydd angen i chi ddilyn ein trefniadau gwasanaeth newydd a chysylltu â Westward Energy Services yn uniongyrchol. Yna cewch chi siarad gydag aelod o staff Westward fydd yn sicrhau ymateb cyflym ac effeithlon. Ffoniwch Westward ar: 0845 702 3820 yn ystod oriau gwaith (cost galwad leol)   Os oes gennych chi argyfwng y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch Linell Gofal Cyngor Sir Gaerfyrddin: 01558 824283 Ar gyfer pob ymholiad cynnal a chadw arall, ffoniwch RADFFÔN: 0800 316 96 02 Cliciwch yma i hysbysu am atgyweiriad ar-lein Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 11:54

  Useful Information New Homes

  Cartrefi ar gael    Llety Gwarchod Fflat, 2 ystafell wely yn Llys Ffynnon, Fountain Hall Terrace, Caerfyrddin Rhent a thâl gwasanaeth £118.88 (yn gynhwysol o gyfleusterau golchi dillad a chymorth) Caniateir anifeiliaid anwes. Cyfleusterau parcio ar y safle. Agos i ganol tref Caerfyrddin.   Caiff y dudalen yma ei ddiweddaru’n rheolaidd â chartrefi sydd ar gael i’w rhentu
 • Thu 20 Jun 2013 11:48

  Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

  Tud 1 o 9                                Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 11:47

  Taflenni ffeithiau

  Tud 1 o 3Taflenni ffeithiau Byw mewn Fflatiau Gredyd Cynhwysol Rhestr wirio am eich cais Credyd Cynhwysol Pecyn Cygnor ar Ynni i Gartrefi nad ydynt ar Prif Gyflenwad Nwy Cyngor i berthnasau o breswylwyr Cymdeithas Tai Bro Myrddin sydd wedi marw DLA yn dod i ben Ffurflenni Ffurflen Gais Cyfnewid     Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 11:47

  Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

  Tud 1 o 9Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Fel preswylwyr, mae gennych chi hawl i fyw’n heddychlon mewn amgylchedd tawel o fewn eich cartref a’ch cymuned. Rydych chi a’ch cymdogion yn rhannu’r un hawliau a chyfrifoldebau. Mae eich hawliau a’ch cyfrifoldebau fel preswylwyr wedi’u gosod yn glir yn eich Cytundeb Tenantiaeth. Fel preswylwyr Bro Myrddin, rydyn ni’n disgwyl i chi a’ch ymwelwyr gadw’r ymrwymiadau hyn mewn cof yn eich cartref, eich cymdogaeth a’ch cymuned.   Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?  Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yw ‘gweithredu mewn modd sy’n achosi neu’n debygol o achosi, aflonyddu neu drallod i unigolyn neu grŵp o unigolion nad o’r un cartref’. Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cynnwys; Trais neu fygythiadau o drais tuag at unigolyn arall Aflonyddu Troseddau a digwyddiadau casineb Cam-drin llafar ac ymddygiad tramgwyddus  Sŵn afresymol a pharhaus Graffiti a difrod anghyfreithlon Defnydd o gyffuriau neu alcohol yn arwain tuag at unigolyn neu grŵp o unigolion yn achosi aflonyddu neu ofid i eraill Gwerthu cyffuriau neu sylweddau anghyfreithlon arall Gadael anifeiliaid anwes  wneud gormodedd o sŵn neu’n berygl i eraill Dadlwytho sbwriel yn eich gardd neu o gwmpas yr ardal lle rydych yn byw Parcio cerbydau yn ddifeddwl, gadael cerbydau neu gadw cerbydau heb dreth ar y stryd Cam-drin / trais yn y cartref. Rydyn ni’n credu bod gan bawb yr hawl i fyw eu bywyd yn y ffordd maen nhw’n ei ddewis, ar yr amod nad yw hynny’n effeithio ar ansawdd bywyd y bobl o’u cwmpas. Mae hyn yn galw am oddefgarwch a pharch i anghenion a bywydau pobl eraill. Pan fydd pobl yn anghytuno, byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i geisio gweithio gyda nhw i ddatrys y broblem lle bo’n bosibl. Yn aml dyma’r ffordd orau a chyflymaf i ddatrys anghytundeb, oherwydd mae’n bosib nad yw rhai pobl hyd yn oed yn sylweddoli eu bod nhw’n achosi problem.    Byddwn ni yn:  Gweithio gyda phobl ac asiantaethau eraill i ddod o hyd i ffordd i ddatrys ymddygiad gwrthgymdeithasol Delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn ond yn deg a gwneud cymaint â phosib i osgoi ymddygiad o’r fath yn y lle cyntaf Sicrhau bod gennym ni amrywiaeth o gamau i’w cymryd yn erbyn pobl sy’n achosi niwsans yn barhaus.   Fe allai preswylwyr golli diogelwch deiliadaeth, eu cartref neu ddod yn destun gwaharddeb a allai arwain at gael eu restio a hyd yn oed eu carcharu. Fodd bynnag, nid yw’r camau hyn yn briodol ym mhob achos a bydd mesurau eraill yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol. Byddwn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod ein cymdogaethau’n llefydd heddychlon a diogel i fyw. Rydyn ni’n cydnabod y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn bla mewn cymunedau a bod gennym ni gyfrifoldeb i helpu i fynd i’r afael â’r problemau hyn.   Ein prif amcanion yw:    Sicrhau bod achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu hadrodd, eu cofnodi’n gywir a’u monitro.  Sicrhau bod camau’n cael eu cymryd yn gynnar er mwyn atal yr ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag dwysau. Cynorthwyo dioddefwyr, eu teuluoedd ac unrhyw dystion. Hysbysu’r dioddefwr/tystion yn llawn am unrhyw wasanaethau a allai fod ar gael drwy’r Heddlu, yr awdurdod lleol neu asiantaethau eraill neu eu cyfeirio at asiantaethau priodol am gymorth e.e. “Cymorth i Ddioddefwyr”. Annog dioddefwyr/tystion i’n hysbysu ni am ddigwyddiadau. Gosod y dioddefwr yn ganolog wrth ymdrin â chwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Ymchwilio’n llawn i unrhyw gwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymdrin â nhw o fewn yr amserlen a nodir. Sicrhau bod y bobl sydd, ac a allai fod yn gyfrifol am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwybodol o ganlyniadau eu gweithredoedd. Cynnig cymorth i’r bobl sy’n gyfrifol am ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn atal/lleihau problemau yn y dyfodol, lle bo’n briodol. Cymryd camau cyfreithiol priodol os oes digon o dystiolaeth yn erbyn y gweithredwyr. Annog dull amlasiantaethol wrth ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Sicrhau bod yr holl staff perthnasol wedi’u hyfforddi’n llawn i allu ymdrin â chwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mabwysiadu gweithdrefnau priodol i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.     Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 11:45

  Polisi Pryderon a Chwynion

  Tud 1 o 11Polisi Pryderon a Chwynion “Bydd pobl yn ei chael yn hawdd cwyno a rhoi pethau’n iawn pan na fydd y gwasanaeth maen nhw’n ei dderbyn yn ddigon da.”   Rydym ni’n ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych chi am ein gwasanaeth ni Rydym ni’n ceisio egluro unrhyw faterion nad ydych chi’n siŵr amdanyn nhw, ac os yw’n bosibl, byddwn ni’n cywiro unrhyw gamgymeriadau rydym ni wedi’u gwneud Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych chi hawl iddo, nad ydym ni wedi llwyddo i’w gyflwyno Rydym ni hefyd yn ymdrechu i ddysgu o’n camgymeriadau a defnyddio’r wybodaeth a gawn ni i wella ein gwasanaethau.   Os ydym ni wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn ni’n ymddiheuro a lle bo’n bosibl byddwn ni’n cywiro pethau.  Pryd ddylech chi ddefnyddio’r polisi hwn? Pan fyddwch chi’n mynegi eich pryderon neu’n cwyno i ni, byddwn ni fel arfer yn ymateb yn y ffordd rydym ni’n egluro isod. Fodd bynnag, ambell waith efallai fod gennych chi hawl statudol i apelio, felly yn hytrach nag ymchwilio i’ch pryder neu’ch cwyn, byddwn ni’n egluro i chi sut y gallwch chi apelio. Ambell waith, efallai y byddwch yn pryderu am faterion sydd ddim yn cael eu penderfynu gennym ni, ac felly fe wnawn ni eich cynghori sut i fynegi eich pryderon. Hefyd, nid yw’r polisi hwn yn gymwys os yw’r mater yn ymwneud â mater Rhyddid Gwybodaeth neu Ddiogelu Data. Mewn amgylchiad o’r fath, dylech chi gysylltu â Dafydd Jones, y Pennaeth Adnoddau Corfforaethol.   Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 11:44

  Talu eich Rhent

  Tud 1 o 6Talu eich Rhent   Sefydlu Debyd Uniongyrchol Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol dros y ffôn drwy ffonio’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01267 232714 Ar-lein  - Cliciwch yma i wneud taliad ar-lein Dros y ffôn drwy ffonio Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Gymdeithas ar 01267 232714 neu ffonio allpay ar 0844 557 8321 Dros y cownter yn Swyddfa’r Gymdeithas Dros y cownter mewn unrhyw safle PayPoint neu swyddfa bost                                         Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 10:46

  Bwrdd Rheoli

  Tud 1 o 4 BWRDD RHEOLI   Mae'r Bwrdd Rheoli'n cynnwys hyd at 10 o aelodau bwrdd ac mae'n gyfrifol am reoli'r Gymdeithas gan gynnwys y polisiau strategol cyffredinol a monitro cydymffurfiaeth. Caiff aelodau eu recriwtio o gefndiroedd eang a rhannir eu sgiliau a neilltuo amser ac egni i sicrhau bod y Gymdeithas yn anelu i'r cyfeiriad cywir.   Mae’r Bwrdd Rheoli (neu is-bwyllgor) yn cyfarfod 10 gwaith y flwyddyn a chyfrifoldeb yr Aelodau yw sefydlu a chynnal systemau rheoli. Caiff y gweithrediadau dydd i ddydd eu dirprwyo i’r Prif Weithredwr a’r Tîm Rheoli Gweithredol. Caiff Aelodau o’r Bwrdd eu hethol bob blwyddyn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.   Os hoffech ragor o wybodaeth ar sut i ddod yn Aelod o’r Bwrdd ebostiwch \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  neu ffoniwch 01267 232714 Cliciwch yma i weld ein hamserlen bresennol o gyfarfodydd Llywodraethu.      Lesley Penn - Cadeirydd Etholwyd Lesley yn ystod 22 January 2018 fel cadeirydd y bwrdd rheoli. Daeth Lesley yn Aelod o’r Bwrdd ym mis Mehefin 2014.   Mae ganddi 27 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio mewn cymdeithasau tai yn y sector cyhoeddus. Roedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol, Cyfarwyddiaeth Tai a Lles Cymuned, Grŵp Tai Gwalia tan 30 Mehefin 2014.    Fel Cyfarwyddwr Gweithredol i Gwalia, roedd hi’n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau tai a rheoli i 5,000 o denantiaid a deiliaid prydles, darparu gwasanaethau rheoli contractau a rheoli cyfleusterau i 4,100 o unedau llety myfyrwyr, cyfranogiad tenantiaid a datblygu cymunedol a rheoli Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid y sefydliad.       Andrew Sivertsen - Is-gadeirydd Etholwyd Andrew yn ystod y cyfarfod bwrdd yn Ionawr 2018 fel is-cadeirydd.   Mae Andrew wedi bod yn aelod o'r Bwrdd ers 2013 ac fe’i penodwyd yn ddiweddar yn Gadeirydd ein Pwyllgor Perffomio, Archwilio a Risg. Y pwyllgor hwn sy’n gyfrifol am graffu perfformiad, risg a chyllid y sefydliad.    Mae gyrfa Andrew fel cyfreithiwr yn ddelfrydol ar gyfer penodiad o’r fath gan fod ei sylw i fanylder a’i allu i ddadansoddi gwybodaeth gymhleth yn golygu y gall arwain y pwyllgor drwy adroddiadau ac argymhellion manwl.       Jayne Woods Mae Jayne wedi bod yn aelod Bwrdd ers Hydref 2011 ac yn gadeirydd rhwng Hydref 2014 - Ionawr 2018.   Cyfrifydd Siartredig yw Jayne gyda thros bymtheng mlynedd o brofiad o weithio ar amrywiaeth eang o faterion cyllid – fel archwilydd, ymgynghorydd, rheolwr ariannol a chyfarwyddwr cyllid.    Yn flaenorol bu Jayne yn gweithio i Sefydliad Rheoli Tenantiaid Kensington a Chelsea, sy’n gyfrifol am dros 10,000 o gartrefi ym Mwrdeistref Frenhinol Kensington a Chelsea.   Gyda’i blynyddoedd lawer o brofiad ar lefel Bwrdd a’i dealltwriaeth eang o gyllid a chyfrifo, gall Jayne arwain y Bwrdd drwy benderfyniadau ariannol cymhleth ynglŷn â gwario eich arian.   Arwyn Davies  Etholwyd Arwyn i’r Bwrdd ym mis Hydref 2013. Mae ei gefndir ym maes marchnata a chyfathrebu ac ar hyn o bryd mae’n Bennaeth Cyfathrebu Antur Teifi.    Ar ôl gweithio ar draws nifer o sectorau yng Nghymru, mae Arwyn yn gallu cynnig cyngor strategol ar Farchnata a Chyfathrebu yn ogystal ag Ymgynghori ac Ymgysylltu â’r Gymuned.          Netia Louis Preece Daeth Netia Louis-Preece yn aelod o Fwrdd Rheoli Tai Cymdeithas Bro Myrddin yn Mehefin 2015.Ar ôl cwblhau gradd Prifysgol Agored, mae Netia yn parhau i astudio ‘Ebola in Context’ a ‘Managing People’ gyda’r brifysgol, tra hefyd yn darparu gofal i unigolion gydag anghenion arbennig a namau corfforol ar sail wirfoddol.  Fel cyn-gadeirydd y Fforwm Preswylwyr ac aelod y Panel Craffu, mae gan Netia wybodaeth dda o’r sector tai yn ogystal â chael mewnwelediad clir o fecanwaith y Gymdeithas sydd yn ei galluogi i ddadansoddi darpariaeth gwasanaeth ar wahanol lefelau. Mae gan Netia ddealltwriaeth dda o ddylanwadau cymdeithasol a gwleidyddol a gall effeithio ar nifer o agweddau Cymdeithas Tai a'r bobl maent yn gwasanaethu.      Simon Campbell-Davies Etholwyd Simon yn aelod o Fwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Bro Myrddin ym Mis Gorffennaf 2017.    Mae Simon yn enillwr sawl gwobr marchnata a datblygu busnes proffesiynol â dros 19 mlynedd o brofiad mewn darparu strategaethau marchnata llwyddiannus hyd at lefel cyfarwyddwr / Bwrdd.   Arbenigir yn y defnydd strategol ac ymarferol o egwyddorion marchnata ar draws ystod o sectorau.   Mae Simon yn Gymrawd a Marchnatwr Siartredig y Sefydliad Siartredig o Farchnata, Cymrawd y Sefydliad Uniongyrchol a Marchnata Digidol, Aelod o’r Sefydliad Siartredig am Gysylltiadau Cyhoeddus, Lifreiwr o’r Cwmni Anrhydeddus o Farchnatwyr, Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ac fe’i dewiswyd fel Hyrwyddwr Google Lleol i Gymru.    Ar hyn o bryd, mae Simon yn Ymgynghorydd Marchnata, Datblygu Busnes a Chysylltiadau Cyhoeddus ac Aelod Bwrdd Cymru i’r Sefydliad Siartredig Marchnata.    Sue Allen Apwyntiwyd Sue fel cynrychiolydd gan Gyngor Sir Gâr, i eistedd fel aelod anweithredol ar Fwrdd Rheoli’r Gymdeithas yn 2014.    Mae Sue wedi ymddeol o’r GIG ar ôl dros bum mlynedd ar hugain o flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y Sector Iechyd o fewn Ysbytai Prifysgol a’r Sector Preifat yn y DU ac yn y Dwyrain Canol. Mae Sue wedi astudio Gwyddor Deunyddiau, Systemau Gwybodaeth a Rheoli i lefel BSc (Anrhydedd) ac wedi ymgymryd mewn prosiectau ymchwil.   Ers 2008, cynrychiolir Ward Hendy-gwyn fel Cynghorydd Sir ac mae ganddi ddealltwriaeth glir o’r penderfyniadau polisi strategol sy’n effeithio ar sefydliadau allanol a phobl.      Ann Thomas   Etholwyd Ann i’r Bwrdd ym Mis Gorffennaf 2017.  Mae Ann wedi bod yn gyfreithiwr ers 1997, yn Gyfarwyddwr yng Nghyfreithwyr Morgan LaRoche, a dros y 16 mlynedd diwethaf wedi arbenigo mewn trafodion eiddo yn y sector Tai Cymdeithasol.    Mae ei chyswllt dyddiol â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ledled Cymru yn golygu bod Ann yn ymwybodol iawn o’r heriau mae’r sector yn ei gwynebu, a bydd ei mewnwelediad o gymorth i’r Gymdeithas wrth wneud penderfyniadau.     Phil Roberts   Mae Phil yn dod a chyfoeth o brofiad i'r Bwrdd mewn meysydd Pensaernïaeth, Datblygiad a Chynllunio, ac ail-ymunodd fel Aelod o'r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017.   Gweithiwyd ar adnewyddu adeiladau cyhoeddus ledled y Deyrnas Unedig, ac mae'n Gymrawd Anrhydeddus o Ysgol Bensaernïaeth Cymru.   Mae profiad Phil o oruchwylio datblygiad prosiectau tai ar raddfa fawr yn ddefnyddiol iawn i ddatblygiad tymor hir y Gymdeithas.     Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 09:34

  Dyfarniad Hyfywedd Ariannol 2015

  Tud 1 o 7Dyfarniad Hyfywedd Ariannol 2015   Cliciwch yma i gael olwg ar  Dyfarniad Hyfywedd Ariannol yr Gymdeithas 2015   Nôl Nesa >>
 • Thu 20 Jun 2013 09:01

  Board of Management

  The Board of Management comprises up to 12 non-executive members and is responsible for the control of the Association including the overall strategic policies and monitoring compliance's. Members are drawn from a wide background and voluntarily share their skills and dedicate time and energy to ensure the Association is steered in the right direction. The Board of Management meets 12 times per year and it is their responsibility to establish and maintain systems of control. The day to day operations are delegated to the Chief Executive and Executive Management Team. Board Members are elected annually at the Annual General Meeting If you would like a list of current Board Members or would like more information on how to become a Board Member please use our ‘Contact Us’ page to submit your request. Or you can write to us or Telephone: 01267 232714 You can even make an appointment to meet with the Chief Executive for an informal chat to discuss whether or not this role could be for you.  
 • Thu 20 Jun 2013 08:49

  Swyddi

  Dim swyddi gwag.
 • Thu 20 Jun 2013 08:47

  Gorwel Consortium

  Ymunodd Cymdeithas Tai Bro Myrddin â Family Housing Association a Chymdeithas Tai Sir Benfro i ffurfio Consortiwm i hyrwyddo cydweithio rhwng cymdeithasau tai a hwyluso’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen ddatblygu’n fwy effeithlon, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.   Mae’r Consortiwm, sydd â’r enw ‘Gorwel’ wedi ymrwymo i gynyddu’r adnoddau sydd ar gael i greu cartrefi fforddiadwy o’r ansawdd uchaf yn ne a gorllewin Cymru a sicrhau’r cyllid angenrheidiol i wneud yn siŵr fod prosiectau a gweithgareddau cysylltiedig yn cyfrannu at fuddion yr ardal o ran adfywio, iechyd a’r amgylchedd.   Mae Gorwel yn ymrwymo i sefydlu cytundebau partner gwaith a strategol agosach gyda chontractwyr a chyflenwyr yn enwedig mewn perthynas ag arloesi mewn cyllid, dylunio a chaffael, a hwyluso cyflogaeth leol drwy annog busnesau llai o faint i ddatblygu yn y diwydiannau adeiladu a chynhyrchu yn ne a gorllewin Cymru, gan geisio mabwysiadu’r dulliau gorau a mwyaf modern i gwrdd â’i ymrwymiadau i’r ardaloedd y mae’n gweithredu ynddyn nhw.    
 • Thu 13 Jun 2013 12:10

  Cymryd Rhan

  Tud 1 o 6Ein preswylwyr sy’n arwain yr hyn rydyn ni’n ei wneud Rydyn ni’n credu bod cynnig cyfle i breswylwyr gymryd rhan a herio’r ffordd rydyn ni’n darparu gwasanaethau yn hollbwysig i lwyddiant y Gymdeithas yn y dyfodol. Rydyn ni yn Bro Myrddin yn angerddol o blaid cynnwys y preswylwyr yn ein gwaith er mwyn i ni gyda’n gilydd ddarparu gwasanaethau rhagorol. Mae’r Gymdeithas wedi llunio Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr sy’n dangos yr ymrwymiad fydd yn cael ei wneud dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau bod cyfraniad preswylwyr yn flaenoriaeth yng ngwaith y Gymdeithas. Mae Grant Grymuso Tenantiaid wedi caniatáu i’r Gymdeithas edrych yn ofalus ar gyfranogiad preswylwyr.      Nôl Nesa >>
 • Thu 13 Jun 2013 12:06

  Gwneud cais am dŷ

  Tud 1 o 2 Ymgeisio am Gartref  Mae Bro Myrddin yn rhannu Cofrestr Tai Cyffredin gyda landlordiaid cymdeithasol eraill sy’n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin. Rydyn ni’n cydweithio’n agos gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin ac wedi datblygu Porthol Dewisiadau Tai, sy’n cynnig gwybodaeth am lety fforddiadwy ar rent yn Sir Gaerfyrddin: Porthol Dewisiadau Tai, sy’n cynnig gwybodaeth am lety fforddiadwy ar rent yn Sir Gaerfyrddin  Cofrestr Tai Hygyrch, sy’n caniatáu i i ni gydweddu cartrefi gyda phreswylwyr gydag anghenion arbennig Polisi Mynediad at Dai Cymdeithasol diwygiedig a ffurflenni cais newydd Rhaid i’r holl ymgeiswyr gwblhau Asesiad Opsiynau Tai er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn gymwys i gael llety.    Cyflwyno cais am dŷ Mae gan Cyngor Sir Gar broses asesu i ddidoli ymgeiswyr yn ôl blaenoriaeth ar gyfer eu hailgartrefu. Mae hon yn seiliedig ar daerineb eich amgylchiadau a’r math o dŷ y mae ei angen arnoch. Mae ein Polisi Dyraniadau (.pdf) yn egluro hyn yn llawn.   Cliciwch yma am fwy o wybodaeth Nôl Nesa >>
 • Wed 12 Jun 2013 14:55

  Sgwrs

             
 • Thu 16 May 2013 15:15

  This is a test

  This is a test
 • Mon 25 Feb 2013 14:39
 • Mon 25 Feb 2013 14:39

  Deployment of wind turbines

  Integer condimentum, urna quis imperdiet tempus, erat neque varius purus, eget aliquam ligula risus in nunc. Nulla vel arcu eu nisl laoreet malesuada id sed ligula. In hac habitasse platea dictumst. In eget quam elit, a bibendum magna rutrum bibendum pharetra tincidunt.
 • Mon 25 Feb 2013 14:38
 • Mon 25 Feb 2013 14:38

  Our company signs a new contract

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam magna enim, sagittis eu lacinia tristique, ullamcorper in neque. Vivamus ornare, nulla vitae pellentesque vestibulum, tellus velit laoreet mi, eu facilisis leo lacus nec eros condimentum nisl tempus.
 • Wed 20 Feb 2013 09:05

  Typography

    Animated hover CSS3 effects for images This code allows you to display an image and its description with animated CSS3 effect.Note: If you would like to add your own text into the image description, just modify the code below or edit an existing code in the custom module of the demo template.   Example 1 <div class="dj-image-hover"> <div class="view view-first"><a href="#"><img src="/image.jpg" /><a> <div class="mask"> <h2><a href="#">Title goes here</a> </h2> <p>Custom description goes here.</p> <a class="readmore" href="#">Read More</a></div> </div> </div>   Title goes here Custom description goes here Read More   Example 2 <div class="dj-image-hover"> <div class="view view-second"><a href="#"><img src="/image.jpg" /><a> <div class="mask"> <h2><a href="#">Title goes here</a> </h2> <p>Custom description goes here.</p> <a class="readmore" href="#">Read More</a></div> </div> </div>   Title goes here Custom description goes here. Read More   Example 3 <div class="dj-image-hover"> <div class="view view-third"><a href="#"><img src="/image.jpg" /><a> <div class="mask"> <h2><a href="#">Title goes here</a> </h2> <p>Custom description goes here.</p> <a class="readmore" href="#">Read More</a></div> </div> </div>   Title goes here Custom description goes here. Read More   Image Borders <p class="border_img1"> <img src="/image.jpg" /> </p> <img class="border_img2" src="/image.jpg" /> <img class="border_img3" src="/image.jpg" />   Headings This is Heading One (h1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. This is Heading Two (h2) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. This is Heading Three (h3) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. This is Heading Four (h4) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. This is Heading Five (h5) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis. This is Heading Six (h6) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.   Numered blocks <p class="jm-block"><span>01</span>Text goes here</p> 01Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris. 02Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris. 03Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris. <p class="jm-block second"><span>a</span>Text goes here</p> aLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris. bLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris. cLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.   Colored blocks this is a paragraph with the class "blue" <p class="blue" > Text goes here</p>   this is a paragraph with the class "green" <p class="green" > Text goes here</p>   this is a paragraph with the class "red" <p class="red" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "bluefill" <p class="bluefill" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "greenfill" <p class="greenfill" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "redfill" <p class="redfill" > Text goes here</p>   Quote blocks this is a paragraph with the class "quote-left" <p class="quote-left" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "quote-right" <p class="quote-right" > Text goes here</p>   Icon blocks this is a paragraph with the class "badges" <p class="badges" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "calendar" <p class="calendar" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "chat" <p class="chat" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "check" <p class="check" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "cloud" <p class="cloud" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "direction" <p class="direction" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "divide" <p class="divide" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "error" <p class="error" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "fire" <p class="fire" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "flag" <p class="flag" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "heart" <p class="heart" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "home" <p class="home" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "info" <p class="info" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "list" <p class="list" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "mail" <p class="mail" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "people" <p class="people" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "star" <p class="star" > Text goes here</p> this is a paragraph with the class "stat" <p class="stat" > Text goes here</p>   Unordered lists Default list Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum This is a list with the class "jm-gray"Enter the class name to ul tag <ul class="jm-gray"> Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum This is a list with the class "jm-small"Enter the class name to ul tag <ul class="jm-small"> Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum   Ordered lists Default list Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum This is a list with the class "jm-roman"Enter the class name to ol tag <ol class="jm-roman"> Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum This is a list with the class "jm-alpha"Enter the class name to ol tag <ol class="jm-alpha"> Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum Duis tincidunt nunc sit amet ipsum   Social icons with CSS3 effect <p class="jm-icons"><a href="/index.php" style="display: inline-block;"><span class="jm-facebook" style="margin: 0 10px 0 0;">&nbsp;</span></a><a href="/index.php" style="display: inline-block;"><span class="jm-twitter" style="margin: 0 10px;">&nbsp;</span></a><a href="/index.php" style="display: inline-block;"><span class="jm-youtube" style="margin: 0 10px;">&nbsp;</span></a><a href="/index.php" style="display: inline-block;"><span class="jm-rss" style="margin: 0 0 0 10px;"> &nbsp;</span></a></p>          Color font <span class="jm-color-font">This is a color font.</span>   This is a color font.   Read More Button This is a read more link with the class "readmore"Enter the class name to a tag <a class="readmore" /> Read more
 • Tue 17 Jan 2012 03:42

  Smart Search

  This module provides search using the Smart Search component. You should only use it if you have indexed your content and either have enabled the Smart Search content plugin or are keeping the index of your site updated manually. Help. // Search
 • Tue 17 Jan 2012 03:27

  Quick Icons

  The Quick Icon plugin group is used to provide notification that updates to Joomla! or installed extensions are available and should be applied. These notifications display on your administrator control panel, which is the page you see when you first log in to your site administrator. Default on: Quick icon - Joomla! extensions updates notification Help. Quick icon - Joomla! update notification Help
 • Tue 17 Jan 2012 03:20

  Captcha

  The Captcha plugins are used to prevent spam submissions on your forms such as registration, contact and login. You basic installation of Joomla includes one Captcha plugin which leverages the ReCaptcha® service but you may install other plugins connecting to different Captcha systems. Default on: ReCaptcha help Note: ReCaptcha is a the trademark of Google Inc. and is an independent product not associated with or endorsed by the Joomla Project. You will need to register and agree to the Terms of Service at Recaptcha.net to use this plugin. Complete instructions are available if you edit the ReCaptcha plugin in the Plugin Manager.
 • Sun 09 Jan 2011 16:41

  Professionals

  Joomla! 2.5 continues development of the Joomla Framework and CMS as a powerful and flexible way to bring your vision of the web to reality. With the administrator now fully MVC, the ability to control its look and the management of extensions is now complete.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Administrator Components

  Tud 1 o 7All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are Media Manager Extensions Manager Menu Manager Global Configuration Banners Redirect Nôl Nesa >>
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Archive Module

  This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated. Help January, 2011
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Article Categories Module

  This module displays a list of categories from one parent category. Help Sample Data-Articles WhoWeAre Publications jmdemo jmdemo2 Uncategorised
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Articles Category Module

  This module allows you to display the articles in a specific category. Help Typography Our company signs a new contract Sgwrs Board of Management Datblygiadau wedi'u Cwblhau Deployment of wind turbines Maes y Ffair Sustainable homes Polisi Preifatrwydd Cyfranogiad Preswylwyr Safonau Gwasanaeth Feedback Newyddion Latest News ContactDetails Manylion Cyswllt HomeSwapper You said we did Homepage-text Board Portal Staff Portal Contractor Portal Resident Area Hysbysu am Atgyweiriad Useful Information New Homes Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref Taflenni ffeithiau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Polisi Pryderon a Chwynion Talu eich Rhent Bwrdd Rheoli Dyfarniad Hyfywedd Ariannol 2015 Swyddi Gorwel Consortium Cymryd Rhan Gwneud cais am dŷ This is a test
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Authentication

  The authentication plugins operate when users login to your site or administrator. The Joomla! authentication plugin is in operation by default but you can enable Gmail or LDAP or install a plugin for a different system. An example is included that may be used to create a new authentication plugin. Default on: Joomla Help Default off: Gmail Help LDAP Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Australian Parks

  Welcome! This is a basic site about the beautiful and fascinating parks of Australia. On this site you can read all about my travels to different parks, see photos, and find links to park websites. This sample site is an example of using the core of Joomla! to create a basic website, whether a "brochure site," a personal blog, or as a way to present information on a topic you are interested in. Read more about the site in the About Parks module.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Banner Module

  The banner module is used to display the banners that are managed by the banners component in the site administrator. Help.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Beginners

  If this is your first Joomla! site or your first web site, you have come to the right place. Joomla will help you get your website up and running quickly and easily. Start off using your site by logging in using the administrator account you created when you installed Joomla.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Contacts

  The contact component provides a way to provide contact forms and information for your site or to create a complex directory that can be used for many different purposes. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Content

  The content component (com_content) is what you use to write articles. It is extremely flexible and has the largest number of built in views. Articles can be created and edited from the front end, making content the easiest component to use to create your site content. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Custom HTML Module

  This module allows you to create your own HTML Module using a WYSIWYG editor. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Directions

  Here's how to find our shop.By carDrive along Main Street to the intersection with First Avenue. Look for our sign.By footFrom the center of town, walk north on Main Street until you see our sign.By busTake the #73 Bus to the last stop. We are on the north east corner.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Editors

  Editors are used thoughout Joomla! where content is created. TinyMCE is the default choice in most locations although CodeMirror is used in the template manager. No Editor provides a text box for html content. Default on: CodeMirror Help TinyMCE Help No Editor Help Default off: None
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Editors-xtd

  These plugins are the buttons found beneath your editor. They only run when an editor plugin runs. Default on: Editor Button: Image Help Editor Button: Readmore Help Editor Button: Page Break Help Editor Button: Article Help Default off: None
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Feed Display

  This module allows the displaying of a syndicated feed. Help No feed URL specified.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  First Blog Post

  Lorem Ipsum is filler text that is commonly used by designers before the content for a new site is ready.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed faucibus purus vitae diam posuere nec eleifend elit dictum. Aenean sit amet erat purus, id fermentum lorem. Integer elementum tristique lectus, non posuere quam pretium sed. Quisque scelerisque erat at urna condimentum euismod. Fusce vestibulum facilisis est, a accumsan massa aliquam in. In auctor interdum mauris a luctus. Morbi euismod tempor dapibus. Duis dapibus posuere quam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In eu est nec erat sollicitudin hendrerit. Pellentesque sed turpis nunc, sit amet laoreet velit. Praesent vulputate semper nulla nec varius. Aenean aliquam, justo at blandit sodales, mauris leo viverra orci, sed sodales mauris orci vitae magna.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Second Blog Post

  Lorem Ipsum is text that is traditionally used by designers when working on a site before the content is ready.Pellentesque bibendum metus ut dolor fermentum ut pulvinar tortor hendrerit. Nam vel odio vel diam tempus iaculis in non urna. Curabitur scelerisque, nunc id interdum vestibulum, felis elit luctus dui, ac dapibus tellus mauris tempus augue. Duis congue facilisis lobortis. Phasellus neque erat, tincidunt non lacinia sit amet, rutrum vitae nunc. Sed placerat lacinia fermentum. Integer justo sem, cursus id tristique eget, accumsan vel sapien. Curabitur ipsum neque, elementum vel vestibulum ut, lobortis a nisl. Fusce malesuada mollis purus consectetur auctor. Morbi tellus nunc, dapibus sit amet rutrum vel, laoreet quis mauris. Aenean nec sem nec purus bibendum venenatis. Mauris auctor commodo libero, in adipiscing dui adipiscing eu. Praesent eget orci ac nunc sodales varius.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Footer Module

  This module shows the Joomla! copyright information. Help © Hawlfraint. Cedwir pop hawl. Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Fruit Shop

  Welcome to the Fruit Shop We sell fruits from around the world. Please use our website to learn more about our business. We hope you will come to our shop and buy some fruit. This mini site will show you how you might want to set up a site for a business, in this example one selling fruit. It shows how to use access controls to manage your site content. If you were building a real site, you might want to extend it with e-commerce, a catalog, mailing lists or other enhancements, many of which are available through the Joomla! Extensions Directory. To understand this site you will probably want to make one user with group set to customer and one with group set to grower. By logging in with different privileges you can see how access control works.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Getting Help

  There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are: Support Forums Documentation Professionals Books
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Getting Started

  It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help. What is a Content Management System? A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web. In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages. Site and Administrator Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "This Site" menu or by adding /administrator to the end of you domain name. Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla. Logging in To login to the front end of your site use the login form or the login menu link on the "This Site" menu. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles. In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see. Creating an article Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "submit article" link on that menu. The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published and put it in the Joomla category. You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit). Learn more There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Happy Orange Orchard

  At our orchard we grow the world's best oranges as well as other citrus fruit such as lemons and grapefruit. Our family has been tending this orchard for generations.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Joomla! Testing

  Thanks for helping us to test Joomla! We're getting ready for the release of Joomla 3.0 and we appreciate you helping us find and fix problems as we work. If you haven't done testing before here are some tips. Don't delete the installation folder when you finish installing! While we're working we turn that security feature off to make it easier to test. Go to global configuration and set Error Reporting to Development (that's on the server tab) and enable both debugging and language debugging (those are on the system tab). Don't worry when you see ** around words --that means Joomla translation is doing its job. How to test First, do the things you normally do and see if you spot any problems. Look at all of the front end views and record any problems Look at all the back end views and report any problems See more ideas below What to look for Any error messages that say things like Fatal Error or Strict or similar things that indicate that something is not working correctly. Untranslated strings. You will know these because they look like this: ?STRING_HERE? Problems of rendering--items not aligned correctly, missing or wrong images, pages that just don't look right. Unexpected behavior--anything that is working differently than it did in 2.5. Report problems If you find a problem please report it to the CMS Issue Tracker. You will need to register for a joomlacode.org account if you don't have one. More Testing Ideas Pick one module or view and test all of the parameters. Install an extension and see if anything breaks (report to the developer unless you are positive it is a core bug). Turn on caching with different options Try different session options Install a language and test all the layouts. Try different environments (like different servers which may have different version of PHP) or try you have IIS with MySQLi or SqlSrv. With millions of users Joomla needs to be ready for unusual environments. Try with SEF URLS on or off and also with Apache rewrite on or off (if you are on Apache). Try different combinations of browsers (Chrome, IE, FireFox, Opera to start) and operating systems (Mac, Windows, Linux). Yes grammar and spelling errors are bugs too -- just keep in mind that we use British spelling. Visit the Feature Tracker and test a new feature.  
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Language Switcher

  The language switcher module allows you to take advantage of the language tags that are available when content, modules and menu links are created. This module displays a list of available Content Languages for switching between them. When switching languages, it redirects to the Home page, or associated menu item, defined for the chosen language. Thereafter, the navigation will be the one defined for that language. The language filter plugin must be enabled for this module to work properly. Help To view an example of the language switch moduler module, go to the site administrator and enable the language filter plugin and the language switcher module labelled "language switcher" and visit the fruit shop or park sample sites. Then follow the instructions in this tutorial.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Latest Articles Module

  This module shows a list of the most recently published and current Articles. Some that are shown may have expired even though they are the most recent. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Login Module

  This module displays a username and password login form. It also displays a link to retrieve a forgotten password. If user registration is enabled (in the Global Configuration settings), another link will be shown to enable self-registration for users. Help User Name Password Remember Me Log in
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Menu Module

  This module displays a menu on the site (frontend). Menus can be displayed in a wide variety of ways by using the menu options and css menu styles. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Most Read Content

  This module shows a list of the currently published Articles which have the highest number of page views. Help Gwneud cais am dŷ Swyddi Cymryd Rhan Bwrdd Rheoli Newyddion
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  News Flash

  Tud 1 o 13Displays a set number of articles from a category based on date or random selection. Help Maes y Ffair    Trem y Dref  Nôl Nesa >>
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Options

  As you make your Joomla! site you will control the details of the display using options also referred to as parameters. Options control everything from whether the author's name is displayed to who can view what to the number of items shown on a list. Default options for each component are changed using the Options button on the component toolbar. Options can also be set on an individual item, such as an article or contact and in menu links. If you are happy with how your site looks, it is fine to leave all of the options set to the defaults that were created when your site was installed. As you become more experienced with Joomla you will use options more.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Random Image Module

  This module displays a random image from your chosen image directory. Help No Images
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Related Items Module

  This module displays other Articles that are related to the one currently being viewed. These relations are established by the Meta Keywords. All the keywords of the current Article are searched against all the keywords of all other published articles. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Sample Sites

  Your installation includes sample data, designed to show you some of the options you have for building your website. In addition to information about Joomla! there are two sample "sites within a site" designed to help you get started with building your own site. The first site is a simple site about Australian Parks. It shows how you can quickly and easily build a personal site with just the building blocks that are part of Joomla. It includes a personal blog, weblinks, and a very simple image gallery. The second site is slightly more complex and represents what you might do if you are building a site for a small business, in this case a Fruit Shop. In building either style site, or something completely different, you will probably want to add extensions and either create or purchase your own template. Many Joomla users start by modifying the templates that come with the core distribution so that they include special images and other design elements that relate to their site's focus.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Search

  Joomla! 2.5 offers two search options. The Basic Search component provides basic search functionality for the information contained in your core components. Many extensions can also be searched by the search component. Help The Smart Search component offers searching similar to that found in major search engines. Smart Search is disabled by default. If you choose to enable it you will need to take several steps. First, enable the Smart Search Plugin in the plugin manager. Then, if you are using the Basic Search Module replace it with the Smart Search Module. Finally, if you have already created content, go to the Smart Search component in your site administrator and click the Index icon. Once indexing of your content is complete, Smart Search will be ready to use. Help.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Search Module

  This module will display a search box. Help Search Chwilio ...
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Search

  The search component uses plugins to control which parts of your Joomla! site are searched. You may choose to turn off some areas to improve performance or for other reasons. Many third party Joomla! extensions have search plugins that extend where search takes place. Default On: Content Help Contacts Help Weblinks Help News Feeds Help Categories Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Site Map

  By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Statistics Module

  This module shows information about your server installation together with statistics on the Web site users, number of Articles in your database and the number of Web links you provide. Statistics OS Linux l PHP 5.4.45 MySQL 5.5.56-cll-lve Time 13:59 Caching Disabled GZip Disabled Visitors 7 Articles 105 Web Links 9 Articles View Hits 150257
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Syndicate Module

  The syndicate module will display a link that allows users to take a feed from your site. It will only display on pages for which feeds are possible. That means it will not display on single article, contact or weblinks pages, such as this one. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  System

  System plugins operate every time a page on your site loads. They control such things as your URLS, whether users can check a "remember me" box on the login module, and whether caching is enabled. New is the redirect plugin that together with the redirect component will assist you in managing changes in URLs. Default on: Remember me Help SEF Help Debug Help Default off: Cache Help Log Help Redirect Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  The Joomla! Community

  Joomla means All Together, and it is a community of people all working and having fun together that makes Joomla possible. Thousands of people each year participate in the Joomla community, and we hope you will be one of them. People with all kinds of skills, of all skill levels and from around the world are welcome to join in. Participate in the Joomla.org family of websites (the forum is a great place to start). Come to a Joomla! event. Join or start a Joomla! Users Group. Whether you are a developer, site administrator, designer, end user or fan, there are ways for you to participate and contribute.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  The Joomla! Project

  The Joomla Project consists of all of the people who make and support the Joomla Web Platform and Content Management System. Our mission is to provide a flexible platform for digital publishing and collaboration. The core values are: Freedom Equality Trust Community Collaboration Usability In our vision, we see: People publishing and collaborating in their communities and around the world Software that is free, secure, and high-quality A community that is enjoyable and rewarding to participate in People around the world using their preferred languages A project that acts autonomously A project that is socially responsible A project dedicated to maintaining the trust of its users There are millions of users around the world and thousands of people who contribute to the Joomla Project. They work in three main groups: the Production Working Group, responsible for everything that goes into software and documentation; the Community Working Group, responsible for creating a nurturing the community; and Open Source Matters, the non profit organization responsible for managing legal, financial and organizational issues. Joomla is a free and open source project, which uses the GNU General Public License version 2 or later.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Typography

  H1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyzH2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyzH3 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyzH4 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyzH5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyzH6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyzP The quick brown fox ran over the lazy dog. THE QUICK BROWN FOX RAN OVER THE LAZY DOG.ItemItemItem ItemItemItem ItemItemItemtemItemItem ItemItemItemItemItemItem
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Upgraders

  If you are an experienced Joomla! 1.5 user, this Joomla site will seem very familiar. There are new templates and improved user interfaces, but most functionality is the same. The biggest changes are improved access control (ACL) and nested categories. This release of Joomla has strong continuity with Joomla! 1.7 while adding enhancements.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  User

  Default on: Joomla Help Default off: Two new plugins are available but are disabled by default. Contact Creator HelpCreates a new linked contact record for each new user created. Profile HelpThis example profile plugin allows you to insert additional fields into user registration and profile display. This is intended as an example of the types of extensions to the profile you might want to create.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Users

  The users extension lets your site visitors register, login and logout, change their passwords and other information, and recover lost passwords. In the administrator it allows you to create, block and manage users and create user groups and access levels. Help Please note that some of the user views will not display if you are not logged-in to the site.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Using Joomla!

  With Joomla you can create anything from a simple personal website to a complex ecommerce or social site with millions of visitors. This section of the sample data provides you with a brief introduction to Joomla concepts and reference material to help you understand how Joomla works. When you no longer need the sample data, you can can simply unpublish the sample data category found within each extension in the site administrator or you may completely delete each item and all of the categories.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Weblinks

  Weblinks (com_weblinks) is a component that provides a structured way to organize external links and present them in a visually attractive, consistent and informative way. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Weblinks Module

  This module displays the list of weblinks in a category. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Who's Online

  The Who's Online Module displays the number of Anonymous Users (e.g. Guests) and Registered Users (ones logged-in) that are currently accessing the Web site. Help We have 28 guests and no members online
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Wonderful Watermelon

  Watermelon is a wonderful and healthy treat. We grow the world's sweetest watermelon. We have the largest watermelon patch in our country.
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Wrapper Module

  This module shows an iFrame window to specified location. Help function iFrameHeight() { var h = 0; if (!document.all) { h = document.getElementById('blockrandom').contentDocument.height; document.getElementById('blockrandom').style.height = h + 60 + 'px'; } else if (document.all) { h = document.frames('blockrandom').document.body.scrollHeight; document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + 'px'; } } No Iframes
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  News Feeds

  News Feeds (com_newsfeeds) provides a way to organize and present news feeds. News feeds are a way that you present information from another site on your site. For example, the joomla.org website has numerous feeds that you can incorporate on your site. You an use menus to present a single feed, a list of feeds in a category, or a list of all feed categories. Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Breadcrumbs Module

  Breadcrumbs provide a pathway for users to navigate through the site. Help HafanNewyddion
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Content

  Content plugins run when specific kinds of pages are loaded. They do things ranging from protecting email addresses from harvesters to creating page breaks. Default on: Email Cloaking Help Load Module Help Page Break Help Page Navigation Help Vote Help Default off: Code Highlighter (GeSHi) Help
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00
 • Sat 01 Jan 2011 00:00

  Latest Users Module

  This module displays the latest registered users. Help ray.hewson Lowri cymbromy-ca cymbromy Aled Matt bromyrdd