Smaller Default Larger

Polisi Preifatrwydd Gwefan

 

1.Mae’r polisi preifatrwydd yma, yn berthnasol i wefan(nau) Cymdeithas Tai Bro Myrddin yn 1.www.bromyrddin.co.uk. Rydym ni yng Nghymdeithas Tai Bro Myrddin yn cymryd preifatrwydd data personol o ddifri. Mae’r polisi preifatrwydd yn gyfrifol am gasglu, prosesu ag unrhyw ddefnydd arall o ddata personol o dan y Ddeddf Diogelu Data 1998, sy’n bwrpasol i’r rheolwr data sef Cymdeithas Tai Bro Myrddin. Trwy ddefnyddio gwefan Cymdeithas Tai Bro Myrddin, rydych yn cydsynio i’r polisi preifatrwydd yma, a’i gymhwysiad i chi. Cofrestrir â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am y pwrpas yma. 

 

Gwybodaeth a gasglwn

 

2.Fe fyddwn ni ond yn casglu data personol o’n gwefan(nau) uchod, os caiff ei ddarparu’n uniongyrchol i ni gan y  defnyddiwr e.e. eich cyfeiriad e-bost, enw, cyfeiriad cartref neu waith a rhif ffôn, ac felly wedi ei ddarparu wrthych chi â’ch caniatâd. Hefyd, gwnawn ddefnyddio offer dadansoddi ac ystadegol ar ein gwefan i fonitro manylion eich ymweliadau a’r adnoddau rydych yn defnyddio, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, data traffig, data lleoliad, blogiau gwefan a data cyfathrebu arall (ond ni fydd modd eich adnabod o’r data yma).

 

3.Nid ydy’r wybodaeth tâl (e.e. manylion cerdyn credyd) rydych yn darparu pan fyddwch yn gwneud tâl drwy ein gwefan yn cael ei dderbyn neu storio gennym ni. Prosesir y wybodaeth yn ddiogel a phreifat gan broseswyr trydydd parti a ddefnyddiwn. Ni fydd Cymdeithas Tai Bro Myrddin yn cael mynediad i’r wybodaeth yna, ar unrhyw adeg. Efallai rhannwn eich data personol â’n proseswyr taliadau, er mwyn cwblhau’r trosglwyddiad talu perthnasol yn unig. Mae proseswyr tâl wedi’u gwahardd rhag defnyddio eich data personol, heblaw am ddarparu’r gwasanaethau talu angenrheidiol i ni, ac mae’n ofynnol iddynt gynnal cyfrinachedd eich data personol a gwybodaeth tâl. 

 

Defnyddio, storio a datgelu eich gwybodaeth

 

4.Efallai y byddwn yn cadw ac yn prosesu’r data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac anfonwn ein e-gylchlythyrau i chi o bryd i’w gilydd, ond ni fyddwn yn trosglwyddo, rhannu, gwerthu, rhentu na phrydlesu eich data personol i drydydd parti.

 

5.Mae’r wybodaeth a gasglwn a storiwn sy’n ymwneud â chi, yn bennaf er mwyn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Yn ogystal, efallai defnyddiwn y wybodaeth at y dibenion canlynol:

 

a.Darparu gwybodaeth wrthym ni, i chi, yn ymwneud a’n gwasanaethau. I ddarparu gwybodaeth am wasanaethau eraill, credwn fydd o ddiddordeb i chi, ble rydych wedi cydsynio i dderbyn gwybodaeth o’r fath;

b.Bodloni ein hymrwymiadau cytundebol, os oes, i chi;

c.Hysbysu am newidiadau i’n gwefan, megis gwelliannau neu newidiadau gwasanaeth / cynnyrch, a all effeithio ein gwasanaeth;

d.Cynorthwyo ag amddiffyn twyll a lleihau risg.

 

6.Nad ydym yn datgelu gwybodaeth am unigolion adnabyddadwy i unrhyw drydydd parti,  ond efallai ar brydiau, yn rhannu gwybodaeth ystadegau cyfanredol am ein hymwelwyr. 

 

7.Fel rhan o’r gwasanaeth a gynigir i chi, er enghraifft trwy ein gwefan, mae’r wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei drosglwyddo, ond nid ei storio, i wledydd tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE),  oherwydd ein bod yn defnyddio gweinyddion i’r wefan o bell, i ddarparu’r wefan a rhai agweddau o’n gwasanaeth, a gall fod wedi’i leoli tu allan i’r AEE neu ddefnyddio gweinyddion tu allan i’r AEE – yn gyffredinol, hyn ydy natur y data wedi’i storio yn y “Cloud”. Gall trosglwyddiad o’ch data personol ddigwydd os leolir unrhyw o’n gweinyddion neu ddarparwyr gwasanaeth mewn gwlad tu allan i’r AEE. Os rydym yn trosglwyddo neu storio eich data personol tu allan i’r AEE yn y modd yma, fe gymerwn gamau â’r nod i sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu, fel yr amlinellir yn y polisi preifatrwydd yma ac yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data 1998. Os ydych yn defnyddio’n gwasanaeth tra rydych du allan i’r AEE, gall eich data personol cael eu trosglwyddo tu allan i’r AEE er mwyn eich darparu â’r gwasanaeth yma.  

 

8.Nid ydym yn defnyddio na datgelu gwybodaeth bersonol sensitif,  fel hil, crefydd neu gysylltiadau gwleidyddol, heb eich caniatâd. 

 

9.Fel arall, fe fyddwn yn prosesu, datgelu neu rannu eich data personol yn unig os gofynnir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu credwn fod camau o’r fath yn angenrheidiol i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu broses gyfreithiol a gyflwynir arnom ni neu’r wefan. 

 

10.Mae gennych yr hawl i ddewis peidio prosesu eich data personol at ddibenion marchnata drwy gysylltu â ni ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Diogelwch

 

11.Nid ydy’r trosglwyddiad o wybodaeth trwy’r rhyngrwyd neu e-bost yn gwbl ddiogel. Er hynny, gwnawn ein gorau i ddiogelu eich data personol, ond ni allwn warantu’r diogelwch o ddata, tra byddwch yn ei drosglwyddo i’n safle; mae unrhyw drosglwyddiad o’r fath trwy risg eich hun. Unwaith derbyniwn eich data personol, defnyddiwn weithdrefnau a nodweddion diogelwch llym i geisio atal mynediad heb awdurdod.

 

12.Os rydym wedi darparu (neu os ydych wedi dewis) cyfrinair i chi fedru cael mynediad i rannau penodol o’n safle, chi’n sy’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair yma’n gyfrinachol. Ceisiwch ddewis cyfrinair, nad ydy’n hawdd i rywun ei ddyfalu.

 

Cysylltiadau Trydydd Parti 

 

13.Efallai gwelwch ddolenni i wefannau trydydd parti ar ein gwefan(nau) uchod. Dylai’r gwefannau yma hysbysu polisi preifatrwydd eu hun, a dylech wirio.  Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu gwefannau neu bolisïau, gan nad oes gennym reolaeth drostynt. 

 

Cwcis

 

14.Ar adegau, efallai casglwn wybodaeth am eich cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau a darparu gwybodaeth ystadegol am ddefnydd ein gwefan i’n hysbysebwyr. Ni fydd gwybodaeth o’r fath yn eich adnabod yn bersonol – mae’n ddata ystadegol ynghylch ein hymwelwyr a’u defnydd o’n safle. Nid ydy’r data ystadegol yma yn nodi unrhyw fanylion personol o gwbl. Yn debyg i’r uchod,  gallwn gasglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwci. Os defnyddir, caiff y cwcis eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur yn awtomatig. Mae’r ffeil cwci yn cael ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur. Helpir i ni wella ein gwefan a’r gwasanaeth ddarparwn i chi. Mae holl gyfrifiaduron â’r gallu i wrthod cwcis. Gellir gwneud hyn drwy newid y  gosodiadau ar eich porwr, sy’n eich galluogi i wrthod cwcis. Cofiwch, os dewiswch i wrthod cwcis, efallai ni fyddwch yn medru cael mynediad i rannau penodol o’n gwefan. Gall ein hysbysebwyr ddefnyddio cwcis hefyd, ond nad oes gennym unrhyw reolaeth drostyn. Fe fydd y cwcis yma, (os defnyddir) yn cael eu lawrlwytho ar ôl i chi glicio hysbysebion ar ein gwefan.

 

Rhyddid i wybodaeth

 

15.Mae’r Ddeddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad i wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi.  Mae gennych yr hawl i wneud cais fel hyn yn unol â’r Ddeddf, yn amodol ar ffi weinyddu o £10, fel cyfraniad tuag at ein costau o ddraparu’r wybodaeth. Os hoffech dderbyn y manylion sydd gennym amdanoch, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. 

 

Newidiadau i’r polisi hwn

 

16.Medrwn ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn i adlewyrchu newidiadau i’r gwefan(nau) uchod ac adborth cwsmeriaid. Gofynnwn i chi adolygu’r polisi preifatrwydd yn rheolaidd, i sicrhau eich bod yn gwybod am ein polisi preifatrwydd cyfredol. 

 

Croesawn unrhyw ymholiadau, sylwadau neu geisiadau ynghylch ein Polisi Preifatrwydd. Cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Plas Myrddin, Heol Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1RU

neu e-bostiwch: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Fersiwn: Tachwedd 2016