Smaller Default Larger

Polisi Pryderon a Chwynion

“Bydd pobl yn ei chael yn hawdd cwyno a rhoi pethau’n iawn pan na fydd y gwasanaeth maen nhw’n ei dderbyn yn ddigon da.”

 

  • Rydym ni’n ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych chi am ein gwasanaeth ni

  • Rydym ni’n ceisio egluro unrhyw faterion nad ydych chi’n siŵr amdanyn nhw, ac os yw’n bosibl, byddwn ni’n cywiro unrhyw gamgymeriadau rydym ni wedi’u gwneud

  • Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych chi hawl iddo, nad ydym ni wedi llwyddo i’w gyflwyno

  • Rydym ni hefyd yn ymdrechu i ddysgu o’n camgymeriadau a defnyddio’r wybodaeth a gawn ni i wella ein gwasanaethau.

 

Os ydym ni wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn ni’n ymddiheuro a lle bo’n bosibl byddwn ni’n cywiro pethau.

 

Pryd ddylech chi ddefnyddio’r polisi hwn?

Pan fyddwch chi’n mynegi eich pryderon neu’n cwyno i ni, byddwn ni fel arfer yn ymateb yn y ffordd rydym ni’n egluro isod.

Fodd bynnag, ambell waith efallai fod gennych chi hawl statudol i apelio, felly yn hytrach nag ymchwilio i’ch pryder neu’ch cwyn, byddwn ni’n egluro i chi sut y gallwch chi apelio.

Ambell waith, efallai y byddwch yn pryderu am faterion sydd ddim yn cael eu penderfynu gennym ni, ac felly fe wnawn ni eich cynghori sut i fynegi eich pryderon.

Hefyd, nid yw’r polisi hwn yn gymwys os yw’r mater yn ymwneud â mater Rhyddid Gwybodaeth neu Ddiogelu Data.

Mewn amgylchiad o’r fath, dylech chi gysylltu â Dafydd Jones, y Pennaeth Adnoddau Corfforaethol.