Smaller Default Larger

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Fel preswylwyr, mae gennych chi hawl i fyw’n heddychlon mewn amgylchedd tawel o fewn eich cartref a’ch cymuned.

Rydych chi a’ch cymdogion yn rhannu’r un hawliau a chyfrifoldebau.

Mae eich hawliau a’ch cyfrifoldebau fel preswylwyr wedi’u gosod yn glir yn eich Cytundeb Tenantiaeth.

Fel preswylwyr Bro Myrddin, rydyn ni’n disgwyl i chi a’ch ymwelwyr gadw’r ymrwymiadau hyn mewn cof yn eich cartref, eich cymdogaeth a’ch cymuned.

 

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yw ‘gweithredu mewn modd sy’n achosi neu’n debygol o achosi, aflonyddu neu drallod i unigolyn neu grŵp o unigolion nad o’r un cartref’.

Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cynnwys;

 • Trais neu fygythiadau o drais tuag at unigolyn arall
 • Aflonyddu
 • Troseddau a digwyddiadau casineb
 • Cam-drin llafar ac ymddygiad tramgwyddus 
 • Sŵn afresymol a pharhaus
 • Graffiti a difrod anghyfreithlon
 • Defnydd o gyffuriau neu alcohol yn arwain tuag at unigolyn neu grŵp o unigolion yn achosi aflonyddu neu ofid i eraill
 • Gwerthu cyffuriau neu sylweddau anghyfreithlon arall
 • Gadael anifeiliaid anwes  wneud gormodedd o sŵn neu’n berygl i eraill
 • Dadlwytho sbwriel yn eich gardd neu o gwmpas yr ardal lle rydych yn byw
 • Parcio cerbydau yn ddifeddwl, gadael cerbydau neu gadw cerbydau heb dreth ar y stryd
 • Cam-drin / trais yn y cartref.

Rydyn ni’n credu bod gan bawb yr hawl i fyw eu bywyd yn y ffordd maen nhw’n ei ddewis, ar yr amod nad yw hynny’n effeithio ar ansawdd bywyd y bobl o’u cwmpas. Mae hyn yn galw am oddefgarwch a pharch i anghenion a bywydau pobl eraill.

Pan fydd pobl yn anghytuno, byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i geisio gweithio gyda nhw i ddatrys y broblem lle bo’n bosibl.

Yn aml dyma’r ffordd orau a chyflymaf i ddatrys anghytundeb, oherwydd mae’n bosib nad yw rhai pobl hyd yn oed yn sylweddoli eu bod nhw’n achosi problem. 

 

Byddwn ni yn: 

 • Gweithio gyda phobl ac asiantaethau eraill i ddod o hyd i ffordd i ddatrys ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn ond yn deg a gwneud cymaint â phosib i osgoi ymddygiad o’r fath yn y lle cyntaf
 • Sicrhau bod gennym ni amrywiaeth o gamau i’w cymryd yn erbyn pobl sy’n achosi niwsans yn barhaus.

 

Fe allai preswylwyr golli diogelwch deiliadaeth, eu cartref neu ddod yn destun gwaharddeb a allai arwain at gael eu restio a hyd yn oed eu carcharu. Fodd bynnag, nid yw’r camau hyn yn briodol ym mhob achos a bydd mesurau eraill yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Byddwn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod ein cymdogaethau’n llefydd heddychlon a diogel i fyw.

Rydyn ni’n cydnabod y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol fod yn bla mewn cymunedau a bod gennym ni gyfrifoldeb i helpu i fynd i’r afael â’r problemau hyn.

 

Ein prif amcanion yw:   

 • Sicrhau bod achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu hadrodd, eu cofnodi’n gywir a’u monitro. 
 • Sicrhau bod camau’n cael eu cymryd yn gynnar er mwyn atal yr ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag dwysau.
 • Cynorthwyo dioddefwyr, eu teuluoedd ac unrhyw dystion.
 • Hysbysu’r dioddefwr/tystion yn llawn am unrhyw wasanaethau a allai fod ar gael drwy’r Heddlu, yr awdurdod lleol neu asiantaethau eraill neu eu cyfeirio at asiantaethau priodol am gymorth e.e. “Cymorth i Ddioddefwyr”.
 • Annog dioddefwyr/tystion i’n hysbysu ni am ddigwyddiadau.
 • Gosod y dioddefwr yn ganolog wrth ymdrin â chwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
 • Ymchwilio’n llawn i unrhyw gwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymdrin â nhw o fewn yr amserlen a nodir.
 • Sicrhau bod y bobl sydd, ac a allai fod yn gyfrifol am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwybodol o ganlyniadau eu gweithredoedd.
 • Cynnig cymorth i’r bobl sy’n gyfrifol am ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn atal/lleihau problemau yn y dyfodol, lle bo’n briodol.
 • Cymryd camau cyfreithiol priodol os oes digon o dystiolaeth yn erbyn y gweithredwyr.
 • Annog dull amlasiantaethol wrth ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Sicrhau bod yr holl staff perthnasol wedi’u hyfforddi’n llawn i allu ymdrin â chwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Mabwysiadu gweithdrefnau priodol i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.