Smaller Default Larger

Dywedoch chi

Gwnaethom ni

 O ganlyniad i adborth uniongyrchol rydyn ni wedi’i gael drwy:

·         siarad gyda chi dros y ffôn neu pan fyddwch chi’n ymweld â’r swyddfa

·         Fforwm y Preswylwyr

·         diwrnodau ymgynghori â phreswylwyr

·         hyfforddiant siopwyr cudd

·         cerdded yr ystadau

rydyn ni wedi gwneud y newidiadau canlynol yn ein gwasanaethau

Dywedoch chi

Gwnaethom ni

Hoffwn i weld staff yn ymweld â fy ardal yn rheolaidd.

Mae gennym ni bellach raglen dreigl o ymweliadau ag ystadau

Byddai’n ddefnyddiol cael gwybod rhaglen yr ymweliadau ystadau o flaen llaw.

Mae Amserlen ein Hymweliadau Ystadau ar y wefan, yn ein cylchgrawn i breswylwyr ‘Sgwrs’ a chaiff ei hanfon atoch cyn yr ymweliad.

Rwyf i’n colli allwedd fy mesurydd drwy’r amser; byddai’n dda pe gallen ni ei lynu i’r oergell.

Erbyn hyn rydyn ni’n darparu allweddi mesuryddion ar ffurf magnet oergell i’ch helpu i beidio â’u colli nhw. Rydyn ni hefyd yn rhoi ein manylion cyswllt arnyn nhw.

Mae angen i Bro Myrddin gynnig mwy o ffyrdd i gael gwybodaeth am wasanaethau.

Rydyn ni’n cyhoeddi gwybodaeth am ein gwasanaethau drwy ein cylchgrawn i breswylwyr ‘Sgwrs’ ac rydyn ni’n gosod gwybodaeth ddiweddar am ein gweithgareddau ar y wefan.

A allwch chi ddangos dyddiadau cyfarfodydd grwpiau preswylwyr a chymuned am y flwyddyn?

Mae’r rhain bellach yn cael eu cynnwys ym mhob rhifyn o’n cylchgrawn i breswylwyr ‘Sgwrs’

Mae gormod o opsiynau ar y system ffôn felly mae’n cymryd gormod o amser i gyrraedd at rywun i siarad gyda nhw.

Rydyn ni wedi newid ein neges ffôn felly dim ond dau ddewis sydd yna bellach, gydag un yn mynd â chi at ein contractwr gwresogi a phlymio a’r llall yn syth at aelod o staff – mae’n llawer cyflymach. 

Hoffem ni gael cyngor ar yswirio ein cartrefi.

Mae Bro Myrddin wedi ymuno â’r cynllun yswirio cynnwys tŷ ‘My Home’.

Mae hyn yn galluogi preswylwyr i gael yswiriant mwy fforddiadwy gyda Chynllun sy’n gymeradwy gan y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol.

Hoffwn dalu fy rhent gyda cherdyn debyd.

Gallwch dalu eich rhent dros y ffôn neu ar-lein gyda’ch cerdyn debyd

Byddai’n beth da os byddai modd i chi helpu gyda symud tŷ o fewn Caerfyrddin ac i ardaloedd eraill.

Mae Bro Myrddin bellach yn aelod o ‘Homeswapper’ (www.homeswapper.co.uk).

Hwn yw’r gwasanaeth cydgyfnewid mwyaf sy’n caniatáu i denantiaid tai cyngor a chymdeithasai tai gyfnewid tai. Mae’r ffeiliau’n gyfredol ac ar gael yn y dderbynfa. 

Mae’r wefan yn dweud bod y swyddfa yn agor am 8:30am ond nid yw hyn yn wir oherwydd roedd drysau’r swyddfa yn agor i’r cyhoedd am 8:45am.

Erbyn hyn mae’r swyddfa ar agor i’r cyhoedd am 8:30am

Dyw hi ddim yn hawdd gorfod dod i’r swyddfa i dalu taliadau a ailgodwyd

Erbyn hyn gallwch dalu taliadau a ailgodwyd gyda’ch cerdyn debyd neu gredyd drwy gysylltu â’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid

Roedd Fforwm y Preswylwyr yn cydnabod bod angen diweddaru’r cwestiynau yn yr arolwg atgyweirio

Ymgynghorodd y gymdeithas gyda’r fforwm preswylwyr ac mae hynny wedi dylanwadu ar y cwestiynau yn yr arolwg atgyweirio newydd

Roedd Fforwm y Preswylwyr yn teimlo bod diwrnod hwyl y Gymdeithas yn ddigwyddiad rhagorol oedd yn tynnu llawer o breswylwyr i mewn na fyddai o reidrwydd yn cysylltu â’r Gymdeithas i gymryd rhan. Awgrymwyd gan y fforwm y byddai’n syniad gwych i gynnal hwn bob dwy flynedd.

Ar ôl ystyried cytunwyd fel yr awgrymwyd gan y fforwm y bydd diwrnod hwyl y Gymdeithas yn cael ei gynnal bob dwy flynedd.

Awgrymodd Fforwm y Preswylwyr y byddai’n syniad ardderchog i’r Gymdeithas ail-lansio’r gystadleuaeth arddio yn Sgwrs er mwyn i’r preswylwyr allu dangos eu sgiliau garddio.

Rydyn ni wedi ail-lansio’r gystadleuaeth arddio yn rhifyn gwanwyn 2014 o Sgwrs a bydd aelodau o fforwm y preswylwyr yn gweithredu fel panel beirniadu’r gystadleuaeth.

Ffoniodd preswyliwr y gymdeithas a nodi bod y llythyr am ailgodi tâl yn ddryslyd iawn ac yn anodd ei ddeall.

Rydyn ni wedi newid y llythyr am ailgodi tâl i’w wneud yn haws ei ddeall ac yn haws ei ddarllen

Roedd preswyliwr yn cael trafferth defnyddio’r cyfrinair a anfonwyd ato ar adran preswylwyr ‘Fy Nghyfrifon’ ar y wefan. Mae’r cyfrinair yn cael ei greu gan y system ac mae’n cynnwys rhai llythrennau bras a rhai llythrennau bach. Roedd gan y preswyliwr hwn anawsterau gweld ac yn cael trafferth dweud y gwahaniaeth.

Rydyn  ni wedi ychwanegu cyfleuster ‘newid eich cyfrinair’ i’r ardal ‘Fy Nghyfrifon’ felly pan fydd preswyliwr wedi mewngofnodi gall newid hwn i rywbeth y bydd yn cofio. Roedd y preswyliwr hwn yn hapus iawn ei fod yn gallu newid i rywbeth a fyddai’n gweithio iddo.

Awgrymodd preswylwyr hostel Ffynnon Waun yn eu cyfarfodydd misol yr hoffen nhw fynd allan fel grŵp i gael Cinio Nadolig

Trefnodd staff yr hostel y cinio a mynd â’r preswylwyr allan am y noson. Mwynheuodd y preswylwyr eu cinio Nadolig a chael noswaith dda gyda’i gilydd.